Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/16

Thông tư số 12

Lượt xem:134|Tải về:0|Số trang:16 | Ngày upload:09/11/2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 12 /2009/TT-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009 THÔNG TƯBan hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sởBỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục...