/6

thuc hanh phep tu tu phep diep phep doi

Upload: ShellyMoon.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 862|Tải về: 0

THỰC HÀNH CÁC PHÉP TU TỪ : PHÉP ĐIỆP VÀ PHÉP ĐỐI A. MỤC TIÊU BÀI HỌC - Củng cố và nâng cao kiến thức về phép điệp và phép đối. - Có kĩ năng nhận diện, cảm thụ và phân tích phép điệp và phép đối trong tác phẩm nghệ thuật. - Bước đầu biết sử dụng phép điệp và phép đối khi cần thiết. 1/ Kiến thức - Kiến thức về phép điệp : phép tu từ lặp lại một yếu tố ngôn ngữ trong văn bản (âm, vần, từ, ngữ, câu, nhịp, kết cấu ngữ pháp,...) nhằm nhấn mạnh hoặc bộc lộ cảm xúc, hoặc tạo nên tính hình tượng cho ngôn ngữ nghệ thuật. - Kiến thức về phép đối : phép sắp xếp từ ngữ, cụm từ, câu văn sao cho cân xứng nhau về âm thanh, nhịp điệu, về đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa nhằm mục đích tạo ra một vẻ đẹp hoàn chỉnh, hài hòa trong diễn đạt, phục vụ cho một ý đồ nghệ thuật nhất định. 2/ Kĩ năng - Nhận diện, phân tích cấu tạo của phép điệp và phép đối. - Cảm thụ, lĩnh hội và phân tích hiệu quả nghệ thuật của hai phép tu từ trên. - Bước đầu biết sử dụng hai phép tu từ trên trong những ngữ cảnh cần thiết. 3/Thái độ Giúp cho HS sử dụng tốt các phép tu từ vào bài viết để đạt hiệu quả cao II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS. 1. GV: SGK + SGV + TLTK + GA. 2. HS: Chuẩn bị bài theo câu hỏi hướng dẫn trong SGK. 3. Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận, trả lời câu hỏi trong SGK. C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ 2/ Kiểm tra bài cũ: * Câu hỏi: * Đỏp ỏn: * Tờn HS trả lời: 1/ .....................................................Lớp..................Điểm.................. 2/ ....................................................Lớp.................Điểm................... 3/ .....................................................Lớp..................Điểm.................. 4/ ....................................................Lớp.................Điểm................... 3/ Bài mới: * Dẫn nhập: Nhằm giúp các em ôn tập, nâng cao kiến thức và kĩ năng về cách sử dụng phép tu từ trong các tác phẩm văn chương. Ngày hôm nay chúng ta học bài “Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối”. HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG  HĐ 2 (45ph) GV: Cho HS đọc VD trong SGK. ? Tác dụng của “Nụ tầm xuân ” được lặp lại nguyên vẹn là gì và có thể thay thế cụm từ này bằng cụm từ khác không? Vì sao? ? Việc lặp từ có phải là phép lặp không? Tác dụng ? ? Ba ví dụ về điệp từ và điệp câu không mang sắc thái tu từ? ? Tìm ba ví dụ có phép điệp trong bài thơ đã học? ? Viết đoạn văn có sử dụng phép điệp với nội dung tự chọn? ? Từ những bài tập trên rút ra định nghĩa về phép điệp Tiết 2 ( 91 ) H§3 (43ph) ? NhËn xÐt vÒ v¨n b¶n 1,2....? ? NhËn xÐt vÒ v¨n b¶n 2,3....? ? T×m vÝ dô ®èi trong bµi “HÞch t­íng sÜ”, “ §¹i C¸o b×nh Ng«”, “TruyÖn KiÒu” vµ th¬ §­êng luËt? ? Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa vÒ phÐp ®èi. ? TD cña phÐp ®èi trong c©u tôc ng÷? ? T×m mçi kiÓu ®èi mét vÝ dô? ? Ra mét vÕ ®èi cho c¸c b¹n cïng ®èi? - GV gîi ý cho HS tù lµm. + TÕt ®Õn, c¶ nhµ vui nh­ tÕt.  a. Bµi ca dao “TrÌo lªn c©y b­ëi” cã ba ®iÖp ng÷. Mét lµ “Nô tÇm xu©n” hai lµ “c¸ m¾c c©u” ba lµ “chim vµo lång”. C¬ së t©m lÝ cña ®iÖp tõ lµ mét sù vËt, sù viÖc vµ hiÖn