Tiếng Anh 7 Đĩa CD các bài nghe tiếng Anh 7 đã được cắt ra từng phần của mỗi bài

Upload: PhiLongAnGia.dokovn|Ngày: 05/03/2013|Lượt xem: 16656|Tải về: 1904

Tiếng Anh 7: Đĩa CD các bài nghe tiếng Anh 7 đã được cắt ra từng phần của mỗi bài

CD này rất dễ sử dụng và muốn dạy bất cứ bài nào thì Giáo viên dạy môn tiếng Anh lớp 7 chỉ cần bấm số thứ tự của bài đó được qui ước ở trong đĩa thì có thể nghe được phần bài mình cần dạy.

CÁC BÀI NGHE ENGLISH 7

TÊN BÀI – TỪNG PHẦN -------- SỐ THỨ TỰ TRACK

Unit 1-PartA-1. Listen 1

Unit 1-PartA-3. Listen 2

Unit 1-PartA-4. Listen 3

Unit 1-PartA-5. Listen 4

Unit 1-PartB-1. Listen 5

Unit 1-PartB-4. Listen 6

Unit 1-PartB-6. Listen and write 7

Unit 2- Part A- 2. Listen and write 8

Unit 2- Part A- 3. Listen 9

Unit 2- part A- 4. Listen and read 10

Unit 2- Part A- 5. Listen 11

Unit 2- Part B. 1. Listen and repeat 12

Unit 2- Part B.2.listen and write 13

Unit 3-PartA-1. Listen 14

Unit 3-PartB-1. Listen 15

Unit 3-PartB-4. Listen 16

Unit 3-PartB-5. Listen 17

Unit 4-PartA-1. Listen 18

Unit 4-PartA-3. Listen 19

Unit 4-PartA-5. Listen and read 20

Unit 4-PartB-1. Listen and read 21

Unit 4-PartB-2. Listen 22

Unit 4-PartB-3. Listen 23

Unit 5-PartA-1. Listen and read 24

Unit 5-PartA-4. Listen 25

Unit 5-PartB-1. Listen and read 26

Unit 5-PartB-2. Listen 27

Unit 6-PartA-1. Listen 28

Unit 6-PartA-4. Listen 29

Unit 6-PartB-1. Listen 30

Unit 6-PartB-3. Listen 31

Unit 7-PartA-1. Listen 32

Unit 7-PartA-3. Listen 33

Unit 7-PartB-1. Listen 34

Unit 7-PartB-4. Listen 35

Unit 8-PartA-2. Listen 36

Unit 8-PartA-4. Listen 37

Unit 8-PartB-1. Listen 38

Unit 8-PartB-2. Listen 39

Unit 8-PartB-4. Listen 40

Unit 9-PartA-1. Listen 41

Unit 9-PartA-2. Listen 42

Unit 9-PartA-3. Listen 43

Unit 9-PartB-1. Listen 44

Unit 10-PartA-2. Listen 45

Unit 10-PartB-1. Listen 46

Unit 10-PartB-2. Listen 47

Unit 10-PartB-3. Listen 48

Unit 11-PartA-1. Listen 49

Unit 11-PartA-2. Listen 50

Unit 11-PartB-1. Listen 51

Unit 11-PartB-3. Listen 52

Unit 12-PartA-1. Listen 53

Unit 12-PartB-1. Listen 54

Unit 12-PartB-2. Listen 55

Unit 12-PartB-4. Listen 56

Unit 13-PartA-1. Listen 57

Unit 13-PartA-3. Listen 58

Unit 13-PartB-1. Listen 59

Unit 13-PartB-2. Listen 60

Unit 14-PartA-1. Listen 61

Unit 14-PartA-2. Listen 62

Unit 14-PartB-1. Listen 63

Unit 14-PartB-2. Listen 64

Unit 14-PartB-3. Listen 65

Unit 15-PartA-1. Listen 66

Unit 15-PartA-2. Listen 67

Unit 15-PartB-1. Listen 68

Unit 15-PartB-4. Listen 69

Unit 16-PartA-1. Listen 70

Unit 16-PartA-3. Listen 71

Unit 16-PartA-4. Listen 72

Unit 16-PartB-1. Listen 73

Unit 16-PartB-5. Listen 74

[Ẩn quảng cáo]