/7

Tiet 19 - Kiem tra chuong 1 Hinh Hoc 9( co ma tran de + dap an)

Upload: ThuTran.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 1649|Tải về: 11

Líp: 9 ….. E §Ò 1 Bµi lµm I I. PhÇn tr¾c nghiÖm (chän c©u ®óng). C©u 1. Cho DDEF cã , ®­êng cao DI. Khi ®ã: F D 1) sinE b»ng: 2) tgE b»ng: 3) cosF b»ng: 4) cotgF b»ng: C©u2. Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A, biÕt AC = 15, . §é dµi c¹nh BC ®

[Ẩn quảng cáo]