/7

Tiet 19 - Kiem tra chuong 1 Hinh Hoc 9( co ma tran de + dap an)

Upload: ThuTran.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 988|Tải về: 10

Líp: 9 ….. E §Ò 1 Bµi lµm I I. PhÇn tr¾c nghiÖm (chän c©u ®óng). C©u 1. Cho DDEF cã , ®­êng cao DI. Khi ®ã: F D 1) sinE b»ng: 2) tgE b»ng: 3) cosF b»ng: 4) cotgF b»ng: C©u2. Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A, biÕt AC = 15, . §é dµi c¹nh BC ®óng nhÊt lµ: A. 18 B. 19 C. 20 D. 21 C©u3. C©u nµo sau ®©y ®óng? A. B. C. D. C©u 4. Cho tam gi¸c ABC cã ®­êng cao AH. HÖ thøc sau lµ ®iÒu kiÖn ®ñ ®Ó tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A. C©u nµo sau ®©y ®óng? A. B. C. D. c¶ 3 ý ®Òu ®óng. A II. PhÇn tù luËn. C©u 5. Cho DABC cã AB = 12 cm; TÝnh ®é dµi c¸c ®o¹n AC; AH; HC; HB. 300 C B vµ diÖn tÝch DABC. (