/2

tiết 26

Upload: NguyenDuc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 180|Tải về: 0

TuÇn: 13 So¹n ngµy:30/11/08TiÕt: 26 Gi¶ng ngµy:02/12/08Bµi19: KIM CỦA SẮT: GANG VÀ THÉPA- Mục tiêu:1- KiÕn thøc: - BiÕt tãm t¾t kiÕn thøc sgk. - Sö dông c¸c kiÕn thøc thùc tÕ ®Ó rót ra øng dông cña gang vµ thÐp. - ViÕt ®­îc c¸c PTHH chÝnh x¶y ra trong qu¸ tr×nh luyÖn gang, thÐp2- KÜ n¨ng: BiÕt vËn dông kiÕn thøc gi¶i thÝch mét sè hiÖn t­¬ng trong cuéc sèng3- Th¸i ®é: Gi¸o dôc tÝnh yªu thÝch bé m«n.B- ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc:- Mét sè mÉu vËt gang, thÐp – Tranh vÏ s¬ ®å lß cao, lß luyÖn thÐp.C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:I- KiÓm tra bµi cò: (10/)Ho¹t ®éng cña thÇy.Ho¹t ®éng cña trß.1- Nªu tÝnh chÊt ho¸ häc cña s¾t.2- Ch÷a bµi tËp 2a/ C¸c PTHH ®iÒu chÕ Fe2O3 tõ s¾t 2Fe(r) + 3Cl2(k)  2FeCl3(r) FeCl3(dd) +3NaOH(dd)  Fe(OH)3(r) + 3NaCl(dd) 2Fe(OH)3(r)  Fe2O3(r) + 3H2O(l) b/ §iÒu chÕ Fe3O4: 3Fe(r) + 2O2(k) ...