/2

tiết 26

Upload: NguyenDuc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 306|Tải về: 0

TuÇn: 13 So¹n ngµy:30/11/08TiÕt: 26 Gi¶ng ngµy:02/12/08Bµi19: KIM CỦA SẮT: GANG VÀ THÉPA- Mục tiêu:1- KiÕn thøc: - BiÕt tãm t¾t kiÕn thøc sgk. - Sö dông c¸c kiÕn thøc thùc tÕ ®Ó rót ra øng dông cña gang vµ thÐp. - ViÕt ®­îc c¸c PTHH chÝnh x¶y ra trong qu¸ tr×nh luyÖn gang, thÐp2- KÜ n¨ng: BiÕt vËn d

[Ẩn quảng cáo]