Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

tiết 26

TuÇn: 13 So¹n ngµy:30/11/08TiÕt: 26 Gi¶ng ngµy:02/12/08Bµi19: KIM CỦA SẮT: GANG VÀ THÉPA- Mục tiêu:1- KiÕn thøc: - BiÕt tãm t¾t kiÕn thøc sgk. - Sö dông c¸c kiÕn thøc thùc tÕ ®Ó rót ra øng dông cña gang vµ thÐp. - ViÕt ®­îc c¸c PTHH chÝnh x¶y ra trong qu¸ tr×nh luyÖn gang, thÐp2- KÜ n¨ng: BiÕt vËn dông kiÕn thøc gi¶i thÝch mét sè hiÖn t­¬ng trong cuéc sèng3- Th¸i ®é: Gi¸o dôc tÝnh yªu thÝch bé m«n.B- ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc:- Mét sè mÉu vËt gang, thÐp – Tranh vÏ s¬ ®å lß cao, lß luyÖn thÐp.C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:I- KiÓm tra bµi cò: (10/)Ho¹t ®éng cña thÇy.Ho¹t ®éng cña trß.1- Nªu tÝnh chÊt ho¸ häc cña s¾t.2- Ch÷a bµi tËp 2a/ C¸c PTHH ®iÒu chÕ Fe2O3 tõ s¾t 2Fe(r) + 3Cl2(k)  2FeCl3(r) FeCl3(dd) +3NaOH(dd)  Fe(OH)3(r) + 3NaCl(dd) 2Fe(OH)3(r)  Fe2O3(r) + 3H2O(l) b/ §iÒu chÕ Fe3O4: 3Fe(r) + 2O2(k) ...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:105|Tải về:0|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: