/3

Tiết 36- TH một số biện pháp tu từ cú pháp

Upload: LeThao.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 220|Tải về: 0

Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 36 THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ CÚ PHÁP A.Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh : - Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ cú pháp ( phép lặp cú pháp, phép liệt kê, phép chêm xen ) : đặc điểm và tác dụng của chúng. - Biết phân tích các phép tu từ cú pháp trong văn bản và biết sử dụng chúng khi cần thiết. B. Phương pháp giảng dạy: Thảo luận nhóm , phát vấn, têch håüp C. Phương tiện thực hiện: D. Các bước lên lớp: 1. Ổn định lớp, điểm danh : 2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra bài tập về nhà phần tu từ ngữ âm 3. Bài mới : Hoạt động của GV & HS Nội dung cần đạt  *Hoạt động 1 : Hướng dẫn hs thực hiện các bài tập ở phép lặp cú pháp . -Bài tập 1 -Hỏi : Cách nhận biết phép lặp cú pháp ? -Hướng dẫn HS làm bài tập , chia HS thành từng nhóm để thảo luận. HS đọc ngữ liệu trong SGK và xác định yêu cầu của bài tập. HS thảo luận nhóm Cử đại diện trình bày, các nhóm khác bổ sung. Chốt lại đáp án của bài tập Liãn hãû têch håüp âoüc hiãøu TPVH vaì Laìm vàn HS làm việc cá nhân và trình bày theo yêu cầu của GV -Bài tập 2 : Yêu cầu HS đọc ngữ liệu trong SGK và xác định yêu cầu của bài tập. - Sự sắp xếp nối tiếp những đơn vị cú pháp đồng loại ( nhưng khác nhau về từ ngữ ) nhằm tạo ra những ý nghĩa bổ sung về mặt nhận thức hoặc thể hiện cách đánh giá, cảm xúc chủ quan về các sự vật được đưa ra. -HS làm việc theo nhóm, cử đại diện trình bày, các nhóm khác bổ sung. -Laì nhæîng từ ngữ ( có khi là một tổ hợp từ có dạng một câu trọn vẹn ) trong câu, nhưng không coï quan hệ ngữ pháp giữa câu này với phần câu chứa chúng nhằm chi tiết hoá sự việc, làm cho lời văn linh hoạt… - Phần chêm xen trên chữ viết được tách ra bằng dấu ngang cách, dấu ngoặc đơn hoặc dấu phẩy. -HS thảo luận nhóm, cử đại diện trình -Bài tập 3 : HS về nhà làm. Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS thực hành về phép liệt kê . -Hướng dẫn HS làm bài tập, chia nhóm để HS thảo luận. - GV chốt lại đáp án của bài tập. Liãn hãû têch håüp âoüc hiãøu TPVH vaì Laìm vàn *Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS thực hành về phép chêm xen . -Hướng dẫn HS làm bài tập 1, chia nhóm để thảo luận - GV chốt lại đáp án của bài tập Liãn hãû têch håüp âoüc hiãøu TPVH vaì Laìm vàn Bài tập 2 : HS về nhà thực hiện  I . Phép lặp cú pháp : 1. Bài tập 1: a,- Câu có hiện tượng lặp kết cấu cú pháp ( lặp cú pháp ) : + Hai câu bắt đầu từ “ Sự thật là ”. + Hai câu bắt đầu từ “ Dân ta”. -Phân tích kết cấu cú pháp đó : + Kết cấu lặp ở hai câu bắt đầu từ “ Sự thật là” “: P – C – V1 – V2. Kết cấu khẳng định ở vế đầu và bác bỏ ở vế sau. + Kết cấu lặp ở hai câu bắt đầu từ “ Dân ta” : C – V – Tr. -Tác dụng : Tạo cho lời tuyên ngôn âm hưởng đanh thép, hào hùng, thích hợp với việc khẳng định nền độc lập của Việt Nam, đồng thời khẳng định thắng lợi của CMT8 là đánh đổ chế độ thực dân và chế độ phong kiến. b,Các câu có lặp kết cấu cú pháp - Câu 1 và câu 2 - Câu 3,4,5 - Tác dụng : Khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của chúng ta và bộc lộ cảm xúc sung sướng, tự hào, sảng khoái đối với thiên nhiên, đất nước khi giành được quyền làm chủ đất nước. c, Đoạn thơ vừa lặp từ ngữ, vừa lặp cú pháp. Ba cặp câu lục bát lặp các từ nhớ sao và lặp kết cấu ngữ pháp của kiểu câu cảm thán. - Tác dụng : Biểu hiện nỗi nhớ da diết của người ra đi đối với những cảnh sinh hoạt và cảnh vật thiên nhiên ở Việt Bắc. 2. Bài tập 2 : So sánh : -a, Ở mỗi câu tục ngữ, hai vế