Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Tiết 97:Kiểm tra đầu chương III Số học 6

Lượt xem:609|Tải về:6|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

MA TRẬN: Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ cao   TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  1.Phân số - Tính chất cơ bản của phân số. - Rút gọn phân số, phân số tối giản. - Quy đồng mẫu số nhiều phân số. - So sánh phân số. - Biết khái niệm phân số: với a ( Z, b (Z (b ( 0). - Biết khái niệm hai phân số bằng nhau : nếu ad = bc (bd 0).   Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2 0,5 đ 5% 2 0,5 đ 5%    4 1,0đ 10% 2. Các phép tính về phân số. - Làm đúng dãy các phép tính với phân số trong trường hợp đơn giản. - Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số trong tính toán với phân số.  Số câu Số điểm Tỉ lệ %  2 0,5 đ 5% 4 4.0đ 40%  1 1,0đ 10%  1 1.0đ 10% 8 6,5đ 55% 3. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm. - Biết các khái niệm hỗn số, số thập phân, phần trăm.  - Làm đúng dãy các phép tính với phân số và số thập phân trong trường hợp đơn giản.   Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2 0,5 đ 5%   2 2.0đ 20%  4 2,5đ 25% Tổng Số câu Tổng Số điểm Tỉ lệ % 4 1.0đ 10%  4 1.0đ 10% 4 4.0đ 40%  3 3.0đ 30%  1 1.0đ 10% 16 10.0đ 100%  C. ÐÁP ÁN, BIỂU ÐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án C C D B A B A C  II/ TỰ LUẬN ( 8 điểm) Câu Nội dung Biểu điểm Câu 9 (3 điểm) a) = 3 =  0,25 0, 5 0,25  b) = = =  0,25 0,5 0,25  c) = = .1 = 0,5 0,25 0,25 Câu 10 (2,5 điểm) a) =  = x = -1 0,25 0,25  b) x - = 3 x x = x = x =  0,25 0,25 0,25 0,25  c) (7,5x - 4,5x).5 3x . 3x = 3x = 6 x = 2 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 11 (1,5 điểm) Ta có : 1 h vòi 1 chảy được 1/6 phần của bể. 1 h vòi 2 chảy được 1/9 phần của bể.