/2

Tieu chuan 6 - Kiem dinh chat luong giao duc truong Tieu hoc

Upload: VuHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 814|Tải về: 0

Tiêu chuẩn 6: Nhà trường, gia đình và xã hội. Tiêu chí 1: Đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. a) Mô tả thực trạng: Nhà trường có Ban đại diện cha mẹ học sinh của từng lớp và của nhà trường được thành lập vào đầu năm

[Ẩn quảng cáo]