Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Tiểu luận: Đường lối đấu tranh ngoại giao của Đảng ta trong thời kỳ 1945-1946

Lượt xem:422|Tải về:7|Số trang:8 | Ngày upload:09/01/2014

Đấu tranh ngoại giao là một trong ba mặt trận đấu tranh của nhân dân ta. Đấu tranh quân sự và chính trị là nhân tố quyết định thắng lợi trên chiến trường, làm cơ sở cho chiến thắng ngoại giao. Đấu tranh ngoại giao không chỉ đơn thuần phản ánh cuộc đấu tranh trên các chiến trường mà giữ vai trò tích cực chủ động. Từ những ngày đầu sau Cách mạng tháng Tám, hoạt động ngoại giao đã góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân. Đấu tranh ngoại giao có tác dụng nâng cao địa vị của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trên trường quốc tế, cô lập ngày càng cao độ kẻ thù