/8

Tiểu luận: Đường lối đấu tranh ngoại giao của Đảng ta trong thời kỳ 1945-1946

Upload: MatsiPo.dokovn|Ngày: 09/01/2014|Lượt xem: 754|Tải về: 7

Đấu tranh ngoại giao là một trong ba mặt trận đấu tranh của nhân dân ta. Đấu tranh quân sự và chính trị là nhân tố quyết định thắng lợi trên chiến trường, làm cơ sở cho chiến thắng ngoại giao. Đấu tranh ngoại giao không chỉ đơn thuần phản ánh cuộc đấu tranh trên các chiến trường mà giữ vai trò tích

[Ẩn quảng cáo]