Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/13

Tìm hiểu An toàn giao thông

Lượt xem:151|Tải về:0|Số trang:13 | Ngày upload:18/07/2013

BÀI DỰ THI VỀ TRẬT TỰ GIAO THÔNG BÀI LÀM CÂU 1: 1/ Nội dung chính của luật giao thông đường bộ : Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước , đề cao ý thức trách nhiệm của cơ quan , tổ chức ,cá nhân nhằm bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt, trật tự , an toàn ,thuận lợi , phục vụ nhu càu đi lại của nhân dân và sự nghiệp xây dựng , bảo vệ Tổ quốc ; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về giao thông đường bộ , Luật này quy định quy tắc giao thông đường bộ ; các điều kiện bảo đảm giao thông đường bộ của kết cấu hạ tầng , phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ , hoạt động vận tải đường bộ . Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức , cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trong trường hợp điều kiện quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kí hết hoặc tham gia có quy định khác voiứ Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 2/ Nội dung chính của Luật giao thông đường sắt : CaÊn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sữa đổi , bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10: Luật này quy định về hoạt động đường sắt . Luật này quy định về quy hoạch , đầu tư, xây đựng , bảo vệ kết cấu hạ tầng đường. sắt ; phương tiện giao thông đường sắt ; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt : quy tắc, tín hiệu giao thông và bảo đảm trật tự ,an toàn giao thông đường sắt :kinh doanh đường sắt. Luật này áp dụng đối với tổ chứ ,cá nhân trong nước và nước ngoài cóa liên quan đến haọt động đường sắt tren lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 3/ Nội dung chính của luật giao thông đường thủy nội địa : Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã họi chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sữa đổi , bổ sung thei Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về giao thông đường thủy nội địa , Luật này quy định về hoạt động giao thông đường thủy nội địa ; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với kết cấu hạ tầng , phương tiện và người tham gia giao thông , vận tải đường thủy nội địa . Luật này áp dung đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa. Trường hợp điều kiện quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 4/ Nêu tên ,số, ngày, tháng, năm ban hành Nghị quyết ( hoặc Nghị định ) của Chính phủ hướng dẫn thi hành quy định các Luật trên : Thứ nhất: NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 13/2002/NQ – CP NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2002VỀ CÁC GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ GIA TĂNG VÀ TIẾN TỚI GIẢM DẦN TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ ÙN TẮC GIAO THÔNG Ngày 30 tháng 10 năm 2002, tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2002 Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiêm Chủ tịch ủy ban An toàn giao thông Quốc gia báo cáo tình hình tai nạn giao thông , ùn tắc giao thông , các giải pháp trước mắt vag cơ bản để khắc phục tình trạng này. Thứ 2: NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 34/2003/NĐ – CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Thứ 3: NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 51/2005/NĐ – CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ NGUỒN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ , BẢO VỆ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Thứ 4: NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 39/1996/NĐ – CP NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1996 QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRẬT TỰ GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT Thứ 5: NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 05/2008/ NQ – CP NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 2008 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT HÀNH VI ĐỘI MŨ BẢO HIỂM KHÔNG CÀI QUAI NHƯ KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM CÂU 2: Điều 8. Các hành vi bị Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm . 1