/1

Tinh chat phan phoi cua phep nhan doi voi phep cong

Upload: TrinhCherry.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 237|Tải về: 0

C huyên đề: tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Bài 1: Khai triển các tích sau: a) (x – 2)(y + 3); b) c) Bài 2: Đặt thừa số chung rồi đơn giản (rút gọn) biểu thức sau, trong đó m, n, a, b, c ( Q: a) b) Bài 3: Viết các tổng sau thành tích: ax2 – bx2 + bx – ax + a – b; b) y2 – 5y + 6; x2 – 7x + 12; d) 2a2 + 4a + 2. Bài 4: Tính giá trị của biểu thức: M = ax + ay + bx + by + x + y biết x + y = -9/4 và a + b = 1/3; N = ax + ay – bx – by – x – y biết x – y = -1/2 và a – b = 1/2. Bài 5: Tính giá trị của biểu thức: P = + … + -