/40

Tình huống pháp luật và phương pháp sử dụng tình huống trong giảng dạy luật học

Upload: VanAnh.dokovn01|Ngày: 23/07/2013|Lượt xem: 232|Tải về: 5

Chuyên mục:

Tình huống pháp luật và phương pháp sử dụng tình huống trong giảng dạy luật học TS TÔ VĂN HÒA Trường Đại học Luật Hà Nội ĐẶT VẤN ĐỀ Ở Việt Nam trong những năm gần đây đang diễn ra một quá trình cải cách tương đối toàn diện trong đào tạo đại học Một trong những vấn đề trọng tâm của cải cách là nhu cầu đưa vào sử dụng những phương pháp giảng dạy [1] hi ện đại và phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học Đào tạo luật học cũng không nằm ngoài quá trình này Một trong những hướng đi mà c