/1

TƠ TRÌNH

Upload: ManuCian.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 243|Tải về: 0

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHLĐ TRƯỜNG THCS MƯỜNG THÍN_________________Số 02 / TT- LĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc__________________Mường Thín, ngày 29 tháng 5 năm 2010  TỜ TRÌNHV/v đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua liên đội năm học 2009 - 2010__________________________Kính gửi: - Chuyên môn - phòng GD & ĐT Tuần Giáo - Hội đồng đội huyện Tuần Giáo Căn cứ vào Văn bản hướng dẫn về Tiểu chuẩn các danh hiệu và thủ tục đăng kí thi đua do Hội đồng Đội huyện Tuần Giáo ban hành ngày 15 tháng 9 năm 2009; Căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân năm học 2009 - 2010 và biên bản bình xét thi đua Liên Đội nhà trường ngày 28 tháng 5 năm 2010. Liên đội trường THCS Mường Thín lập tờ trình đề nghị Chuyên môn - phòng GD &...