Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

to trinh de nghi xet nang luong truoc thoi han

Lượt xem:506|Tải về:2|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

PHòNG gd&đt NGọC LặC TRường mn phúc thịnh.....(.....Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.....(.....Phúc Thịnh, ngày 19 tháng 10 năm 2011Tờ trình( V/v đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn cho CBGV trường MN Phúc Thịnh)Kính gửi : - Phòng nội vụ UBND huyện Ngọc Lặc Thực hiện thông tư số 03/2005/TT-BVN ngày 05/01/2005 của Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện công văn số 837/UBND-NV ngày 12/10/2011 của Phòng nội vụ UBNB huỵên Ngọc Lặc Về việc duyệt nâng bậc lương đợt 2 năm 2011 Căn cứ vào biên bản họp xét nâng lương trước thời hạn của Trường Mầm non Phúc Thịnh ngày 19 tháng 10 năm 2011. Trường Mầm non Phúc Thịnh lập tờ trình và gửi hồ sơ đề nghị Phòng nội vụ Huyện Ngọc Lặc xét duyệt nâng lương...