/4

Tờ trình xin kinh phi.

Upload: LeThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 11459|Tải về: 61

PHÒNG GD&ĐT PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: /TT- CĐCS Bãi Thơm, ngày 12 tháng 04 năm 2010ĐỀ NGHỊ(V/v hỗ trợ tổ chức Đại hội Công đoàn) Kính gửi: Hiệu trưởng trường PTCS Bãi Thơm Thực hiện theo chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục và sự chỉ đạo

[Ẩn quảng cáo]