Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Tờ trình xin kinh phi.

Lượt xem:9921|Tải về:48|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD&ĐT PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: /TT- CĐCS Bãi Thơm, ngày 12 tháng 04 năm 2010ĐỀ NGHỊ(V/v hỗ trợ tổ chức Đại hội Công đoàn) Kính gửi: Hiệu trưởng trường PTCS Bãi Thơm Thực hiện theo chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục và sự chỉ đạo của Chi bộ trường PTCS Bãi Thơm về việc tổ chức Đại hội CĐCS trường PTCS Bãi Thơm nhiệm kỳ 2010 - 2012. Hiện tại CDDCS trường PTCS Bãi Thơm đã tiến hành thực hiện các công tác trên nhưng còn khó khăn về kinh phí. Vì vậy CĐCS trường làm tờ trình này xin BGH hỗ trợ kinh phí cho CĐCS trường tổ chức Đại hội nêu trên với số tiền là 700,000 ( Bảy trăm đồng chẵn) để CĐCS trường kịp thời thực hiện các công việc theo chỉ đạo của các cấp và...