Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/166

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Toan bo bai tap tieng Anh 10 theo tung Unit

UNIT 1 A DAY IN THE LIFE OF ... I. Write the word so that /I/ becomes /i:/ and vice versa. /i/ /i:/ 1. rich reach 2................... peak hit ................... .............. beat rid ......................... 6. ............ sheep 7. live .................... 8............... seek sin ..................... chip ...................... II. Match the italicized verbs in column A with their meanings in column B. A B When did the plane rake off? a. building 2. The thieves ran away when the burglar alarm went off. b. move downward 3. Let's take a break. We'll goon when you are ready c. made stop burning 4. Could you get me up early tomorrow? d. lea

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:849|Tải về:76|Số trang:166

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: