toan lop 3

Upload: LoneWind.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 276|Tải về: 3

Bài 32Biểu thức có chứa hai chữKIỂM TRA BÀI CŨTính giá trị của các biểu thức a) m + 2145 với m = 24657b) n : 8 với n = 13128c) 632 + 81 : x với x = 9d) 461 – 3 x y với y = 27Bài làm:a) Nếu m = 24657 thì m + 2145 = 24657 + 2145 = 26802 b) Nếu n = 13128 thì n : 8 = 13128 : 8 = 1641 c) Nếu x = 9 thì 63

Bài 32
Biểu thức có chứa hai chữ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tính giá trị của các biểu thức
a) m + 2145 với m = 24657
b) n : 8 với n = 13128
c) 632 + 81 : x với x = 9
d) 461 – 3 x y với y = 27
Bài làm:
a) Nếu m = 24657 thì m + 2145 = 24657 + 2145 = 26802
b) Nếu n = 13128 thì n : 8 = 13128 : 8 = 1641
c) Nếu x = 9 thì 632 + 81: x = 632 + 81 : 9 = 641
d) Nếu y = 27 thì 461 – 3 x y = 461 – 3 x 27 = 380
Các biểu thức trên
gọi chung là biểu thức gì?

26802 được gọi là gì?
Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán
Ví dụ:
Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được …. con cá.
Em câu được … con cá. Cả hai anh em câu được … con cá.
Ví dụ:
Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được …. con cá.
Em câu được … con cá. Cả hai anh em câu được … con cá.
Số cá câu được có thể là:
a + b được gọi là gì?
Tính giá trị của a + b bằng cách nào?

BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ
Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán
BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ
THẢO LUẬN NHÓM
1. Lấy ví dụ về biểu thức có chứa hai chữ.
2. Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa biểu thức có chứa hai chữ và biểu thức có chứa một chữ.
3. Tìm giá trị của một trong những biểu thức đưa ra.
- Nhóm hai trả lời ba câu hỏi, viết kết quả ra giấy nháp.
- Hai nhóm hai trao đổi với nhau về kết quả thảo luận của nhóm mình. Hai nhóm hai thống nhất về câu hỏi 2 và bổ sung cho nhau câu hỏi 1 và 3.
- Hai nhóm 4 so sánh đối chiếu tạo thành nhóm 8. Nhóm 8 ghi kết quả thảo luận ra giấy A2.
Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán
BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ
- Khác nhau:
+ Biểu thức có chứa một chữ: chỉ chứa một chữ trong biểu thức
+ Biểu thức có chứa hai chữ: chứa hai chữ trong biểu thức
m + n
c + 3 x d
p : q
– Giống nhau: là các biểu thức có chứa chữ, có thể có hoặc không có phần số.
Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán
BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ
Bài tập 1:
Tính giá trị của c + d nếu:
a) c = 10 và d = 25
b) c = 15cm và d = 45cm
Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán
BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ
Bài tập 2:
a – b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a - b nếu:
a) a = 32 và b = 20
b) a = 45cm và b = 36cm
c) a = 18cm và b = 10cm
Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán
BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ
Bài tập 3:
a x b và a: b là các biểu thức có chứa hai chữ.
Viết giá trị của biểu thức vào chỗ trống (theo mẫu)
a
b
a x b
a : b
12
3
36
4
28
4
60
6
70
10
112
7
360
10
700
7
Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán
BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ
Bài tập 4:
Viết giá trị của biểu thức vào chỗ trống (theo mẫu)
a
b
a + b
b + a
300
500
800
800
3200
1800
24 687
63 805
54 036
31 894
5000
5000
88 492
88 492
85 930
85 930
ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG.
BẠN GIỎI QUÁ!
Bài 1
Bài 2
CHƯA
ĐÚNG
RỒI!
Bài 1
Bài 2
[Ẩn quảng cáo]