/86

ton trong le phai

Upload: CuongCao.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 644|Tải về: 1

PhÇn mét: LÞch sö thÕ giíiLÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i(Tõ gi÷a thÕ kû XVI ®Õn n¨m 1917)Ch­¬ng I: Thêi kú x¸c lËp cña chñ nghÜa t­ b¶n(Tõ thÕ kû XVI ®Õn nöa sau thÕ kû XIX)______________________________________Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng:Bµi 1 – TiÕt 1 Nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n ®Çu tiªnMôc tiªu bµi häcKiÕn t

[Ẩn quảng cáo]