Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/86

ton trong le phai

Lượt xem:427|Tải về:0|Số trang:86 | Ngày upload:09/11/2012

PhÇn mét: LÞch sö thÕ giíiLÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i(Tõ gi÷a thÕ kû XVI ®Õn n¨m 1917)Ch­¬ng I: Thêi kú x¸c lËp cña chñ nghÜa t­ b¶n(Tõ thÕ kû XVI ®Õn nöa sau thÕ kû XIX)______________________________________Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng:Bµi 1 – TiÕt 1 Nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n ®Çu tiªnMôc tiªu bµi häcKiÕn thøc: Gióp HS n¾m ®­îc - Nguyªn nh©n, diÔn biÕn, tÝnh chÊt, ý nghÜa cña c¸ch m¹ng Hµ Lan gi÷a thÕ kû XVI, c¸ch m¹ng Anh gi÷a thÕ kû XVII, chiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña 13 thuéc ®Þa Anh ë B¾c MÜ vµ viÖc thµnh lËp hîp chñng quèc Hoa Kú. - C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n trong bµi, chñ yÕu lµ kh¸i niÖm “c¸ch m¹ng t­ s¶n”.T­ t­ëng: Th«ng qua c¸c sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu, båi d­ìng cho HS :- NhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n trong c¸c cuéc c¸ch m¹ng.- NhËn thÊy CNTB cã...