Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Trắc Nghiệm Cảm Ứng Điện Từ

Lượt xem:128|Tải về:4|Số trang:7 | Ngày upload:18/07/2013

Cảm ứng điện từ Câu1 Vòng dây kim loại diện tích S,hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300 ,cho biết cường độ của cảm ứng từ biến thiên theo thờI gian như đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh ra có giá trị là A .0 ( v ) B . ( v ) C .  ( v)# D .S ( v)  Câu 2 .Chọn câu sai Suất điện động tự cảm trong một mạch điện có giá trị lớn khi A Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị lớn# B .Cường độ dòng điện trong mạch biến thiên nhanh C Cường độ.dòng điện trong mạch tăng nhanh D .Cường độ dòng điện trong mạch giảm nhanh Câu 3 .Một vòng dây dẫn đươc đặt trong một từ trường đều , rộng , sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng .Trong vòng dây sẽ xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu ; A .Nó được dịch chuyển tịnh tiến B .Nó được quay xung quanh trục của nó C .Nó được quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ D . Nó bi làm cho biến dạng # Câu 4 .Một vòng dây kín ,phẳng ,đặt trong từ trường đều .Trong các yếu tố sau : I Diện tích S của vòng dây II Cảm ứng từ của từ trường III.Khối lượng của vòng dây IV Góc hợp bởi mặt phằng của vòng dây và đường cảm ứng từ Từ thông qua diện tích S phụ thuộc các yếu tố nào ? A .I và II B .I ,II ,và III C .I và III D .I , II và IV # Câu 5. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một ống dây kín là do sự thay đổi : A Chiều dài của ống dây B .Khối lượng của ống dây C .Từ thông qua ống dây # D .Cả A , B và C Câu 6 Một khung dây tròn , đặt trong một từ trường đều có mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ.Trong các trường hợp sau : I .Khung dây chuyển động tịnh tiến trong từ trường theo một phương bất kỳ II .Bóp méo khung dây III .Khung dây quay quanh một đường kính của nó Ở trường hợp nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung dây ? A .I và II B .II và III # C .III và I D .Cả A , B và C Câu 7 Một nam châm thẳng N-S đặt gần khung dây tròn , Trục cuả nam châm vuông góc với mặt phẳng của khung dây . Giữ khung dây đứng yên.Lần lượt làm nam châm chuyển động như sau : I .Tịnh tiến dọc theo trục của nó II .Quay nam châm quanh trục thẳng đứng của nó . III .Quay nam châm quanh một trục nằm ngang và vuông góc với trục của nam châm Ở trường hợp nào có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây ? A .I và II B .II và III C .I và III# D .Cả ba trường hợp trên Câu 8 Trong một vùng không gian rộng có một từ trường đều .Tịnh tiến một khung dây phẳng ,kín ,theo những cách sau đây .I .Mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng II .Mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng III .Mặt phẳng khung hợp với đường cảm ứng một góc α Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung ? A .I B .II C .III D .Không có trường hợp nào # Câu 9 Định luật Len-xơ được dùng để : A .Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín . B .Xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín .# C .Xác định cường độ của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín . D .Xác định sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín , phẳng . Câu 10 .Chọn câu đúng Thời gian dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín sẽ : A .Tỉ lệ thuận với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch. B .Tỉ lệ thuận với điện trở của mạch điện . C .Bằng với thời gian có sự biến thiên của từ thông qua mạch kín .# D .Càng lâu nếu khối lượng của mạch điện kín càng nhỏ . Câu 11 Một khung dây ABCD được đặt đồng phẳng với một dòng điện thẳng dài vô hạn như hình vẽ Tịnh tiến khung dây theo các cách sau I.Đi