/3

trắc nghiệm định luật culông và bảo toàn điện tích

Upload: HaiLuongQuang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 87|Tải về: 0

A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT. I. Tương tác giữa hai điện tích điểm: 1. Định luật bảo toàn điện tích. Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số các điện tích là một hằng số. 2.Định luật Coulomb. Với k = 9.109 (Nm2/c2) r: khoảng cách giữa hai điện tích điểm (m) là độ lớn hai điện tích điểm (c)  hằng số điện môi *Véc tơ lực tương tác giữa hai điện tích điểm có. + Điểm đặt : trên mỗi điện tích. + : Trùng với đường thẳng đi qua 2 điểm đặt điện tích. + Chiều: Hướng ra xa hai điện t ích nếu chúng cùng dấu Hướng từ điện tích nọ đến điện tích kia nếu chúng trái dấu. Chú ý: Khi xác định các lực tác dụng, áp dụng điều kiện cân bằng  áp dụng định luật bảo toàn điện tích khi hai quả cầu kim loại giống nhau tích điện, tiếp xúc nhau.Điện tích của mỗi quả cầu sau tiếp xúc là II.Tương tác giữa nhiều điện tích. 1. Một điện tích điểm chịu tác dụng của nhiều lực thì hợp lực tác dụng lên điện tích đó được xác định theo qui tắc cộng véc tơ 2. Vật cân bằng : 0 *Trường hợp riêng, chỉ có 2 lực *Trường hợp 3 lực:Tạo thành tam giác lực đóng kín.áp dụng định lý hàm số Sin hoặc côsin. (a2 = b2 + c2 - 2bc.cosA)  3.Sử dụng công thức: B. Trắc nghiệm DẠNG I: TƯƠNG TÁC GIỮA 2 ĐIỆN TÍCH Bài 1:Xác định lực tương tác giữa 2điện tích q1,q2 cách nhau một khoảng r trong chất điện môi có hằng số điện môi  trong các trường hợp : a.q1=4.10-6C,q2=-8.10-6C,r=4cm, =2 A. 0,9N B. 9N C. 9.10-3N D. 90N b.q1=6.10-6C,q2=9.10-6C,r=3cm, =5 A.108N B. 10,8N C.1080N D.1,08N Bài 2: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau 4cm,lực đẩy giữa chúng là F=10N: a.tìm độ lớn mỗi điện tích A. 1,33.10-6C B. 1,33.10-6C C. - 1,33.10-6C D.1,78.10-12C b.tính khoảng cách giữa chúng để lực tác dụng là2,5N A. 8cm B. 2cm C.16cm D. 4cm Bài 3: Hai điện tích có cùng độ lớn 10-4 c đặt trong chân không, để tương tác với nhau bằng lựccó độ lớn 10-3N thì chúng phải đặt cách nhau A:30000m; B:90000m ; C:300m ; D:900m. Bài 4: Hai điện tích điểm đặt cố định trong một bình không khí thì lực tương tác giữa chúng là 12N.Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 4N.hằng số điện môi chất lỏng này là bao nhiêu A: 3 ; B:1/3 ; C:9; D:1/9. Bài 5: Hai điện tích đặt cách nhau 100cm trong điện môi có =2 thì lực tương tác giữa chúng là1N.nếu chúng được đặt cách nhau 50cm trong chân không thì lực tương tác có độ lớn bao nhiêu A:1N ; B:2N; C:8N; D:48N. Bài 6: Hai quả cầu kim loại nhỏ hoàn toàn giống nhau mang điện tích q1=1,3.10-9c và q2=6,5.10-9c đặt trong không khí cách nhau 1khoảng r thì đẩy nhau với lực F.cho 2 quả cầu tiếp xúc nhau rồi đặt chúng trong điện môi lỏng củng cách nhau khoảng r đó thì lực đẩy giũa chúng cũng bằng F.xác định hằng số điện môi của chất lỏng và tính khoảng cách r khi biết lực tác dụng là 4,5.10-6 N A