/36

trắc nghiệm sinh 10 từng bài

Upload: TanHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 100|Tải về: 1

Bài GIỚI KHỞI SINH, GIỚI NGUYÊN SINH VÀ GIỚI NẤM 1. Điều sau đây đúng khi nói về đặc điểm của vi khuẩn là: A.Có tốc độ sinh sản rất nhanh B.Tế bào có nhân chuẩn C.Cơ thể chưa có cấu tạo tế bào 2. Môi trường sống của vi khuẩn là: A.Đất và nước B.Không khí và cơ thể sống khác C.Đất, nước và không khí D.Tất cả các môi trường sống nói trên 3. Nhóm vi sinh vật cổ có đặc điểm nào sau đây: A.Có cấu tạo rất giống với vi khuẩn B.Có thể sống được trong điều kiện môi trường khắc nghiệt C.Cơ thể có nhân chuẩn D.Cả a, b và c đều đúng 4. Sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp tự dưỡng? A.Vi khuẩn hình que B.Vi khuẩn hình cầu C.Vi khuẩn lam D.Vi khuẩn hình xoắn 5. Đặc điểm nào sau đây không phải của tảo? A.Cơ thể đơn bào hay đa bào B.Có chứa sắc tố quang hợp C.Sống ở môi trường khô cạn D.Có lối sống tự dưỡng 6. Điểm giống nhau giữa nấm nhày với động vật nguyên sinh là: A.Có chứa sắc tố quang hợp B.Sống dị dưỡng C.Có cấu tạo đa bào D.Tế bào có thể có nhiều nhân 7. Đặc điểm nào sau đây là chung cho tảo, nấm nhày và động vật nguyên sinh? A.Có nhân chuẩn B.Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh C.Có khả năng quang hợp D.Cả a, b và c đều đúng 8. Sinh vật có cơ thể tồn tại ở hai pha: pha đơn bào và pha hợp bào (hay cộng bào) là: A.Vi khuẩn B.Nấm nhày C.Tảo D.Động vật nguyên sinh 9. Đặc điểm có ở dưới nấm và không có ở giới nguyên sinh là: A.Cơ thể đơn bào B.Thành tế bào có chứa chất kitin C.Cơ thể đa bào D.Có lối sống dị dưỡng 10. Nấm có lối sống nào sau đây? Kí sinh Cộng sinh Hoại sinh Cả a, b và c đều đúng 11. Địa y là tổ chức cộng sinh giữa nấm với sinh vật nào sau đây? Nấm bày Động vật nguyên sinh Tảo hoặc vi khuẩn lam Vi khuẩn lam hoặc động vật nguyên sinh 12. Nấm sinh sản vô tính chủ yếu theo phương thức nào dưới đây? a. Phân đôi c. Bằng bào tử b. Nảy chồi d. Đứt đoạn 13. Trong các sinh vật dưới đây, sinh vật nào không được xếp cùng giới với các sinh vật còn lại? a. Nấm men c. Nấm mốc b. Nấm nhày d. Nấm ăn 14. Đặc điểm chung của vi sinh vật là: Kích thước rất nhỏ bé Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh Phân bố rộng và thích hợp cao với môi trường sống Cả a, ba và c đều đúng 15. Sinh vật nào sau đây có lối sống kí sinh bắt buộc Virut c. Động vật nguyên sinh Vi khuẩn lam d. Nấm 16. Sinh vật dưới đây có cấu tạo cơ thể đơn giản nhất là: a. Nấm nhày c. Vi khuẩn b. Virut d. Động vật nguyên sinh 17. Điểm giống nhau giữa virut với các vi sinh vật khác là: Không có cấu tạo tế bào Là sinh vật có nhân sơ Có nhiều hình dạng khác nhau Là sinh vật có nhân chuẩn 18. Đặc điểm có ở virút và không có ở các vi sinh vật khác là: Sống tự dưỡng Sống ký sinh bắt buộc Sống cộng sinh Sống hoại sinh 19. Từ nào sau đây được xem là chính xác nhất để dùng cho virút: a. Cơ thể sống c. Dạng sống b. Tế bào sống d. Tổ chức sống Sử dụng đoạn cây dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 20 đến 25 Động vật nguyên sinh thuộc giới (I), là những sinh vật (II), sống (III). Tảo thuộc giới (IV) là những sinh vật (V), sống (VI). 20. Số (I) là: a. Nguyên sinh c. Khởi sinh b. Động vật d. Thực vật 21. Số (II) là: a. Đa bào bậc thấp c. Đơn bào b. Đa bào bậc cao