Trung quoc thoi phong kien (t2)

Upload: VuQuangCuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 435|Tải về: 0

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NAM H?I LANGBÀI 5 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (Ti?t 2) 3. TRUNG QUỐC THỜI MINH, THANH.4. VAN HÓA TRUNG QU?C TH?I PHONG KI?N.Nhà Minh được thành lập như thế nào?3. TRUNG QUỐC THỜI MINH, THANH. a. Sự thành lập nhà Minh, Thanh. - Năm 1368 Chu Nguyên Chương lật đổ nhà Nguyên lậTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NAM H?I LANG

BÀI 5
TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (Ti?t 2)3. TRUNG QUỐC THỜI MINH, THANH.
4. VAN HÓA TRUNG QU?C TH?I PHONG KI?N.

Nhà Minh được thành lập như thế nào?
3. TRUNG QUỐC THỜI MINH, THANH.
a. Sự thành lập nhà Minh, Thanh.

- Năm 1368 Chu Nguyên Chương lật đổ nhà Nguyên lập nên nhà Minh (1368 - 1644)

.
- Cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Thành lật đổ nhà Minh, Bộ tộc Mãn Thanh(Đông Bắc) lật đổ Lý Tự Thành, lập ra nhà Thanh( 1644 - 1911)
b. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Minh:
- Thế kỷ XVI, mầm móng quan hệ sản xuất TBCN xuất hiện ở Trung Quốc:
+ Thủ công nghiệp:Nhiều xưởng thủ công: quan hệ Chủ- người làm thuê.
+ Nông nghiệp:Bao mua(đầu tư trước- thu lợi sau)
+ Thương nghiệp: mở rộng, thành thị phồn thịnh
* Kinh tế
? Kinh tế phát triển hơn các triều đại trước .
Biểu hiện ?
SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
* Chính trị:
-Bỏ chức thừa tướng, thái úy,lập 6 bộ, đứng đầu là các thượng thư:
Nhà Minh đã tiến hành xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước như thế nào?
c. Chính sách của nhà Thanh:
Nhà Thanh thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại như thế nào ?
- Đối nội: A�p bức dân tộc, mua chuộc địa chủ Hán.
- Đối ngoại: " Bế quan tỏa cảng" ( "Đóng cửa")
- Năm 1911 Nhà Thanh sụp đổ.
4. VĂN HÓA TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN:
a. Tư tưởng- tôn giáo:
- Nho giáo:
Em có hiểu biết gì về nho giáo ?
Trở thành công cụ đắc lực bảo vệ chế độ phong kiến.
- Phật giáo:
Du nhập, truyền bá mạnh mẽ, nhất là dưới thời Đường.
b. Sử học:
Tư Mã Thiên: "Sử ký"
Đến thời Đường , lập Sử quán: Cơ quan biên soạn lịch sử.
c. Văn học:
- Là lĩnh vực nổi bật nhất của nền văn hóa Trung Quốc phong kiến:
+ Thơ: Thịnh hành nhất dưới thời Đường:
+ Tiểu thuyết: Phát triển mạnh thời Minh- Thanh
"Tam Qu?c di?n nghia"- La Quán Trung
"Thủy Hử"- Thi Nại Am:
"Tây Du Ký" - Ngô Thừa Ân
"Hồng Lâu Mộng" - Tào Tuyết Cần.
d. Khoa học -Kỹ thuật và nghệ thuật
- Nhiều thành tưụ về toán học, thiên văn học ,y dược.
- " Tứ đại phát minh" kỹ thuật:
- Nghệ thuật: Nhiều công trình kiến trúc đặc sắc: Cung điện, Vạn Lý Trường Thành, tượng phật.
LA BÀN
*Củng cố:

-Tình hình kinh teá, chính trò, xaõ hoäi döôùi trieàu ñaïi nhaø Minh?
-Trình baøy chính saùch ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi cuûa trieàu ñaïi nhaø Thanh?
-Nhöõng thaønh töïu vaên hoaù cuûa Trung Quoác thôøi phong kieán?
BÀI TẬP VỀ NHÀ :Em hãy lập bảng thống kê các triều đại phong kiến Trung Quốc .
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY, CÔ GIÁO !
[Ẩn quảng cáo]