Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

TT 30 chuẩn GV THCS

Lượt xem:218|Tải về:0|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  _______________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––QUY ĐỊNHChuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông(Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (sau đây gọi chung là giáo viên trung học) bao gồm: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Chuẩn). 2. Quy định này áp dụng đối với giáo viên trung học giảng dạy tại trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp...