/13

TT58- hUONG DAN KIEM TRA DANH GIA

Upload: ThuyThuyHang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 314|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ___________Số: 58/2011/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_________________________ Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯBan hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thôngCăn cứ Luật Giáo dục

[Ẩn quảng cáo]