/13

TT58- hUONG DAN KIEM TRA DANH GIA

Upload: ThuyThuyHang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 190|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ___________Số: 58/2011/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_________________________ Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯBan hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thôngCăn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi,...