Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

TU CHON TOAN 10 CB ( CAC PHEP TINH VECTO)

Lượt xem:155|Tải về:0|Số trang:7 | Ngày upload:18/07/2013

CHỦ ĐỀ CÁC PHÉP TÍNH VỀ VECTƠ I. Mục tiêu: Hiểu và biết vận dụng: Khái niệm vectơ; vectơ cùng phương, cùng hướng; độ dài của vectơ; vectơ bằng nhau, vectơ không trong bài tập. Hiểu cách xác định tổng, hiệu của hai vectơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành và các tính chất của phép cộng các vectơ: giao hoán, kết hợp, tính chất của vectơ - không. Biết được . Hiểu định nghĩa tích của vectơ với một số Biết các tính chất của phép nhân vectơ với một số. Biết được điều kiện để hai vectơ cung phương Diễn đạt được vectơ: ba điểm thẳng hàng, trung điểm của một đoạn thẳng, trọng tâm tam giác, hai điểm trùng nhau và sử dụng các điều đó để giải một số bài toán hình học. II lượng: 4 tiết III Tiến hành: TIẾT 1 1/ Nhắc lại các kiến thức cơ bản: .Khái niệm vectơ Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng * Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi hai vectơ và cùng phương .Hai vectơ bằng nhau Vectơ không 2/Bài tập 1/ Cho tứ giác ABCD a/ Có bao nhiêu vectơ khác b/ Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA. CMR : = 2.Cho (ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm AB, BC, CA. a/ Xác định các vectơ cùng phương với b/ Xác định các vectơ bằng 3.Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF. Dựng các vectơ và bằng CMR : ADHE, CBFG, DBEG là hình bình hành. 4/Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD với AB=2CD. Từ C vẽ = . CMR : a/ I là trung điểm AB và = b/ = = 5.Cho (ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AD. Dựng = và = a/ CMR : = b/ Hình tính tứ giác AKBN c/ CMR : = TIẾT 2 1/ Nhắc lại các kiến thức cơ bản: 1.Tổng cuả hai vectơ: Đn:Cho 2 vectơ và.Lấy 1 điểm A tuỳ ý ,vẽ và.Vectơ đgl tổng cuả 2 vectơ và .Ta kh: tổng cuả 2 vectơ và là.Vậy .. *Quy tắc 3 điểm:Với 3 điểm A,B,C bất kỳ ta luôn có: 2.Quy tắc hbh: Nếu ABCD là hbh thì: 3.Tính chất cuả phép cộng các vectơ: Với 3 vectơ tuỳ ý ta có : *( tính giao hoán)_*( tính kết hợp) * 2/Bài tập 1/. a) Cho 5 điểm A, B, C, D, E. CMR : + + = + b)Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F. CMR : + + = + + c)Cho 8 điểm A, B, C, D, E, F, G, H. CMR : + + + = + + + 2/Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD. CMR : a/ + = b/ + = c/ + + + = d/ + = + (với M là 1 điểm tùy ý) 3/Cho tứ giác ABCD. Gọi O là trung điểm AB. CMR : + = + 4/Cho (ABC. Từ A, B, C dựng 3 vectơ tùy ý , , CMR : + + = + + . TIẾT 3 1/ Nhắc lại các kiến thức cơ bản: 1.Hiệu cuả 2 vectơ: a./Vectơ đối: Vectơ đối cuả kh là -. -là vectơ có độ dài bằng và ngược hướng với . - ; - b/ Hiệu cuả 2 vectơ:Cho 2 vectơ và .Ta goị hiệu cuả 2 vectơ và là:, kh . Như vậy: = Với 3 điểm O,A,B tuỳ ý ta có (quy tắc trừ) 2Áp dụng: a/.I là trung điểm AB khii b/.G là trọng tâm khii 2Bài tập 1/Cho 4 điểm A, B, C, D.