Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/78

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

tuyen tap cac de thi hsg anh 8.doc

2011-2012 Sè ph¸ch L­u ý: - §Ò thi gåm 4 trang, häc sinh lµm bµi trùc tiÕp vµo tËp ®Ò thi nµy. - Häc sinh kh«ng ®­îc sö dông bÊt cø tµi liÖu nµo kÓ c¶ tõ ®iÓn. _____________________________________________________________________ I. Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt ®Ó hoµn thµnh c©u (10 ®iÓm) 1. Jack is……. His jokes often make his friends laugh a lot. A. generous B. humorous C.easy-going D. unusual 2. I’m sorry. I’m not………to help you lift the table. A. enough strong B. too strong C. strong enough D. enough strength. 3. We…….in our present house for 5 years. A. live B. have lived C. are living

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:220|Tải về:2|Số trang:78

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: