/16

TUYEN TAP DE GIAI TOAN CA SI

Upload: HuyNguyen.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 494|Tải về: 0

TröôøngTHCS Leâ Vaên Taùm ÑEÀ THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH CASIO ( HÌNH HOÏC ) ÑEÀ THI SOÁ 1 Baøi 1 : Cho DABC coù BC = 12cm ; AH = 10cm (AH laø ñöôøng cao).Trung tuyeán AM . Goïi N laø trung ñieåm cuûa AM . BN caét AC taïi E . CN caét AB taïi F Tính dieän tích töù giaùc AFNE. Baøi 2

[Ẩn quảng cáo]