Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/16

TUYEN TAP DE GIAI TOAN CA SI

Lượt xem:314|Tải về:0|Số trang:16 | Ngày upload:17/04/2013

TröôøngTHCS Leâ Vaên Taùm ÑEÀ THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH CASIO ( HÌNH HOÏC ) ÑEÀ THI SOÁ 1 Baøi 1 : Cho DABC coù BC = 12cm ; AH = 10cm (AH laø ñöôøng cao).Trung tuyeán AM . Goïi N laø trung ñieåm cuûa AM . BN caét AC taïi E . CN caét AB taïi F Tính dieän tích töù giaùc AFNE. Baøi 2 : Tính dieän tích cuûa moät tam giaùc . Cho bieát goùc nhoû nhaát baèng 45° , caïnh nhoû nhaát laø 1 vaø trung ñieåm cuûa ba ñöôøng cao thaúng haøng Baøi 3 : Cho tam giaùc ñeàu ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (0,4cm). Quay tam gaùic ABC quanh taâm O moät goùc 90° (thuaän hoaëc nghòch chieàu kim ñoàng hoà) , ta ñöôïc moät tam giaùc A1,B1,C1 . Tính dieän tính phaàn chung cuûa 2 tam giaùc Baøi 4 :