Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

VIOLYMPIC -VÒNG 12

Lượt xem:736|Tải về:1|Số trang:8 | Ngày upload:18/07/2013

VIOLYMPIC TOÁN 9 – VÒNG 12 BÀI THI SỐ 1(Lần 1) Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Câu 1: Nếu tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có BC = 12 và BH = 3 thì AB =  Câu 2: Nếu tam giác ABC vuông tại A có BC = 2AC thì góc B bằng độ. Câu 3: Nếu tam giác ABC vuông tại A có BC = 5, chiều cao AH = 2 thì AB.AC =  Câu 4: Cho hàm số . Khi đó   Câu 5: Cho hàm số . Khi đó   Câu 6: Nếu tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có AB = ; AH = 1 thì độ dài cạnh BC bằng  Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là:  Câu 8: Cho hàm số . Hàm số nhận giá trị  khi   Câu 9: Nếu tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có AB = ; AH = 1 thì góc bằng độ. Câu 10: Nếu tam giác ABC vuông tại A có  và BC = 6, thì AC =  BÀI THI SỐ 2 (Lần 1) Chọn đáp án đúng: Câu 1: Cho hàm số . Giá trị tương ứng của  khi  nhận giá trị  là   Câu 2: Đồ thị hàm số  là một đường thẳng có tung độ gốc là 12 là một đường thẳng cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 4 không là một đường thẳng đi qua điểm E(3; 3) Câu 3: Hàm số nào dưới đây không là hàm số bậc nhất ?   Câu 4: Xác định  để hàm số  là hàm số bậc nhất đồng biến. Kết quả là  không có  thỏa mãn Câu 5: Đồ thị hai hàm số  và  cắt nhau tại một điểm có tọa độ (). Khi đó  bằng: 2 1,5 3 4 Câu 6: Tam giác vuông có một góc bằng , cạnh huyền 2a thì độ haicạnh góc vuông là:  và   và   và  Một kết quả khác Câu 7: Kết quả của phép khai căn  là:   Câu 8: Điều kiện của  để  là:   Câu 9: Cước phí bưu điện ngoài nước được tính như sau: Nếu trọng lượng thư không quá 5 gam thì cước phí là 5000 đồng. Nếu thư trên 5 gam thì với mỗi gam tăng thêm, cước phí tính thêm 700 đồng. Tính cước phí  (đồng) của một bức thư, biết thư nặng  gam với , ta được:   Câu 10: Biết hai tỉnh A và B cách nhau 250km, hai người cùng khởi hành lúc 5 giờ từ hai tỉnh và đi để gặp nhau. Người đi từ A có vận tốc 45km/h, người đi từ B có vận tốc 60km/h. Tính khoảng cách  (km) giữa hai người lúc  (giờ) trước khi hai người gặp nhau, ta được:  Một đáp số khác BÀI THI SỐ 3(lần 1) Tính giá trị của từng ô rồi ghép đôi một cho hợp lý  Giá trị x(đơn vị độ). thỏa mãn cosx=  tan450 8n 1 Giá trị x (theo đơn vị độ) thỏa mãn tanx = 60  Giá trị của x, biết 45 2a2  BÀI THI SỐ 1 (lần 2) Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Câu 1: Nghiệm của phương trình  là   Câu 2: Cho hàm số . Khi đó   Câu 3: Cho hàm số . Khi đó   Câu 4: Nếu tam giác ABC vuông tại A có BC = 2AC thì góc B bằng độ. Câu 5: Nếu một hình vuông có đường chéo bằng  thì cạnh của nó bằng  Câu 6: Cho đường tròn (O; 13cm) và dây AB = 10cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là cm. Câu 7: Đồ thị hàm số  cắt Ox tại A, cắt Oy tại B. Khi đó diện tích tam giác ABC bằng  Câu 8: Cho hàm số . Khi đó   Câu 9: Nếu tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có AB = ; AH = 1 thì