/7

xitokinin - hocmon sinh trưởng của thực vật

Upload: VicLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2178|Tải về: 13

Mở đầu Cơ thể thực vật có cấu trúc phức tạp, các bộ phận chuyên hoá đòi hỏi phải có hệ thống điều tiết đảm bảo cơ thể tồn tại thành một thể thống nhất. Mọi hoạt động sinh trưởng đều được điều chỉnh bởi tác động của các hoocmôn thực vật. Hoocmôn thực vật (phitohoocmôn) là các chất hữu cơ có mặt trong

[Ẩn quảng cáo]