Tìm Kiếm:

Cách mạng tháng 8 không phải là sự ăn may

Cách mạng tháng 8 không phải là sự ăn may

Đọc:514Ngày tạo:13/08/2012Download:3

lời mở đầucách mạng tháng tám năm 1945 ở việt nam là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới do giai cấp công nhân lãnh đạo giành được thắng lợi, góp phần cùng đồng minh dân chủ quốc

Thêm vào bộ sưu tập

Cách mạng tháng Tám không phải là một sự ăn may. Hãy chứng minh.

Đọc:9246Ngày tạo:04/03/2012Download:5

đề bài: cách mạng tháng tám không phải là một sự ăn may. hãy chứng minh. bài làm cách mạng tháng tám năm 1945 ở việt nam là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới do giai cấp công nh

Thêm vào bộ sưu tập

Cách mạng Tháng Tám không phải là một sự ăn may

Đọc:612Ngày tạo:13/08/2012Download:1

cách mạng tháng tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam. thắng lợi cách mạng tháng tám đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực

Thêm vào bộ sưu tập

Chứng minh cách mạng tháng tám không phải là cuộc cách mạng ăn may

Đọc:581Ngày tạo:13/08/2012Download:3

mục lục 1. hoàn cảnh lịch sử và diễn biến cách mạng tháng tám 21.1. hoàn cảnh lịch sử 21.2. diễn biến của cuộc cách mạng tháng tám 22. chứng minh cách mạng tháng tám không phải là cuộc cách mạng ăn ma

Thêm vào bộ sưu tập

Chứng minh luận điểm Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 không phải là do sự ăn may

Đọc:3601Ngày tạo:09/01/2012Download:5

đề bài : chứng minh luận điểm : " thắng lợi của cuộc cách mạng tháng tám năm 1945 không phải là do sự ăn may". bài làm: trong quá trính hình thành và phát triển , đất nước ta đã trải qua không ít các

Thêm vào bộ sưu tập

Có ý kiến cho rằng Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 là một sự ăn may”

Đọc:1264Ngày tạo:13/08/2012Download:1

a. lời mở đầu.cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản trên thế giới bắt đầu chuyển sang giai đoạn tột cùng của nó là chủ nghĩa đế quốc nên yêu cầu về thị trường và thuộc địa là rất lớn. do đó

Thêm vào bộ sưu tập

Thông qua các sự kiện lịch sử 1930-1945, chứng minh rằng Cách mạng tháng 8 thành công là nhờ có sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng

Đọc:511Ngày tạo:11/08/2012Download:1

mục lụclời mở đầui- mở đầu1. lý do chọn đề tài2. mục đích của đề tài3. ý nghĩa của đề tài4. phương pháp nghiên cứuii- vai trò lãnh đạo của đảng trong sự thắng lợi của cách mạng tháng tám1. ba thời điể

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Thông qua các sự kiện lịch sử 1930-1945, chứng minh rằng Cách mạng tháng 8 thành công là nhờ có sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng

Đọc:6Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới do giai cấp công nhân lãnh đạo giành được thắng lợi, góp phần cùng Đồng Minh dân chủ quốc tế đánh b

Thêm vào bộ sưu tập

Cách mạng tháng 8 năm 1945

Đọc:1568Ngày tạo:04/12/2011Download:4

mục lục lời nói đầu .....2 nội dung.....3 a. sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng cách mạng của đảng cho cách mạng tháng 8/1945 .....3 1) quá trình xây dựng lực lượng chính trị .....3 2) quá trình xây dựn

Thêm vào bộ sưu tập

Cách mạng tháng 8 thành công

Đọc:111Ngày tạo:13/08/2012Download:0

mục lụca. đặt vấn đề. 2b. giải quyết vấn đề. 3i. cách mạng tháng 8 thành công là tất yếu của lịch sử. 31. quá trình chuẩn bị cho cách mạng tháng 8 – 1945. 31.1. các chủ trươn

Thêm vào bộ sưu tập

Sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng tháng 8

Đọc:181Ngày tạo:02/08/2013Download:0

TIỈU LUẬN LỊCH SỬ ĐẢNG 1 Phần mở đầu Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 8 lịch sử, cùng hoà chung vào không khí nô nức, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đặc biệt và

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận Lịch sử Đảng: Sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng tháng 8

Đọc:95Ngày tạo:03/09/2013Download:2

Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 8 lịch sử, cùng hoà chung vào không khí nô nức, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đặc biệt vào dịp lễ kỷ niệm 60 năm cách mạng tháng 8 và quốc k

Thêm vào bộ sưu tập

Sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng tháng 8

Đọc:0Ngày tạo:26/05/2014Download:0

PHẦN MỞ ĐẦU. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 8 lịch sử, cùng hoà chung vào không khí nô nức, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đặc biệt vào dịp lễ kỷ niệm 60 năm cách mạng thán

Thêm vào bộ sưu tập

Sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng tháng 8

Đọc:0Ngày tạo:09/06/2014Download:0

Lí luận chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ rõ vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân là người sáng tạo nên lịch sử - động lực của các cuộc cách mạng, tuy nhiên sức mạnh của quần chúng chỉ có thể phất huy

Thêm vào bộ sưu tập

Thắng lợi của cách mạng tháng tám có một phần không nhỏ công lao của bè bạn quốc tế và sự lãnh đạo tài tình của đảng

Đọc:307Ngày tạo:04/12/2011Download:1

lời nói đầu trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và bè lũ tay sai, đã nổi lên nhiều cao trào cách mạng nhưng hầu hết đều thất bại do nhiều ngyên nhân khách quan và chủ quan. chỉ có cuộc cách mạn

Thêm vào bộ sưu tập

vai trò quyết định của Đảng trong sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng cách mạng và chọn đúng thời cơ khởi nghĩa cho sự thắng lợi vẻ vang của cách mạng tháng 8/1945

Đọc:1853Ngày tạo:04/03/2012Download:7

mục lục lời nói đầu .....2 nội dung.....3 a. sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng cách mạng của đảng cho cách mạng tháng 8/1945 .....3 1) quá trình xây dựng lực lượng chính trị .....3 2) quá trình xây dựn

Thêm vào bộ sưu tập

Cách mạng tháng tám - 1945

Đọc:175Ngày tạo:11/08/2012Download:1

mục lục tranga. lời nói đầu ...

Thêm vào bộ sưu tập

Cách mạng tháng tám - 1945

Đọc:109Ngày tạo:13/08/2012Download:0

mục lục a. lời nói đầu ...

Thêm vào bộ sưu tập