Tìm Kiếm:

Công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Cà Mau thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Cà Mau thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đọc:2173Ngày tạo:22/11/2011Download:3

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài giai cấp nông dân có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. vì vậy, ngay từ những năm 20 của thế kỷ xx, khi xác định lực lượng của cách mạng việt nam,

Thêm vào bộ sưu tập

công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Cà Mau thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đọc:976Ngày tạo:29/11/2011Download:2

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong lịch sử dân téc, giai cấp nông dân việt nam có vai trò rất quan trọng. nông dân là lực lượng hùng hậu, chủ yếu trên mặt trận chống đế quốc, phong kiến, giành

Thêm vào bộ sưu tập

Công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Cà Mau thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đọc:594Ngày tạo:28/02/2012Download:1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài giai cấp nông dân có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. vì vậy, ngay từ những năm 20 của thế kỷ xx, khi xác định lực lượng của cách mạng việt nam,

Thêm vào bộ sưu tập

Công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Cà Mau thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đọc:388Ngày tạo:29/11/2011Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài giai cấp nông dân có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. vì vậy, ngay từ những năm 20 của thế kỷ xx, khi xác định lực lượng của cách mạng việt nam,

Thêm vào bộ sưu tập

Công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Cà Mau thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đọc:130Ngày tạo:16/05/2013Download:1

1 Tác phẩm Hồ Chí Minh và văn kiện Đảng Cộng sản việt nam về chính trị Câu 1. Tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm Đường cách mệnh, Sửa đổi lối làm việc, Di

Thêm vào bộ sưu tập

phương hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác vận động nông dân của đảng bộ tỉnh cà mau thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đọc:650Ngày tạo:28/02/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong lịch sử dân téc, giai cấp nông dân việt nam có vai trò rất quan trọng. nông dân là lực lượng hùng hậu, chủ yếu trên mặt trận chống đế quốc, phong kiến, giành

Thêm vào bộ sưu tập

Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Cà Mau thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đọc:370Ngày tạo:28/02/2012Download:3

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong lịch sử dân téc, giai cấp nông dân việt nam có vai trò rất quan trọng. nông dân là lực lượng hùng hậu, chủ yếu trên mặt trận chống đế quốc, phong kiến, giành

Thêm vào bộ sưu tập

Nông dân và công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Cà Mau - Thực trạng và nguyên nhân

Đọc:469Ngày tạo:17/04/2012Download:2

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong lịch sử dân téc, giai cấp nông dân việt nam có vai trò rất quan trọng. nông dân là lực lượng hùng hậu, chủ yếu trên mặt trận chống đế quốc, phong kiến, giành

Thêm vào bộ sưu tập

Nâng cao chất lượng CTVĐND của Đảng bộ tỉnh Cà Mau thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Đọc:433Ngày tạo:22/11/2011Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong lịch sử dân téc, giai cấp nông dân việt nam có vai trò rất quan trọng. nông dân là lực lượng hùng hậu, chủ yếu trên mặt trận chống đế quốc, phong kiến, giành

Thêm vào bộ sưu tập

Công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Cà Mau - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Đọc:443Ngày tạo:30/11/2011Download:1

chương 1 công tác vận động nông dân của đảng bộ tỉnh cà mau - những vấn đề lý luận và thực tiễn 1.1. nông dân và công tác vận động nông dân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở cà mau 1.1.1. vai t

Thêm vào bộ sưu tập

Công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Cà Mau - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Đọc:373Ngày tạo:17/04/2012Download:2

chương 1 công tác vận động nông dân của đảng bộ tỉnh cà mau - những vấn đề lý luận và thực tiễn 1.1. nông dân và công tác vận động nông dân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở cà mau 1.1.1. vai t

Thêm vào bộ sưu tập

Công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Cà Mau - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Đọc:125Ngày tạo:16/10/2012Download:1

chương 1 công tác vận động nông dân của đảng bộ tỉnh cà mau - những vấn đề lý luận và thực tiễn 1.1. nông dân và công tác vận động nông dân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở cà mau 1.1.1. vai t

Thêm vào bộ sưu tập

Công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Cà Mau - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Đọc:97Ngày tạo:16/05/2013Download:1

1 Tác phẩm Hồ Chí Minh và văn kiện Đảng Cộng sản việt nam về chính trị Câu 1. Tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm Đường cách mệnh, Sửa đổi lối làm việc, Di

Thêm vào bộ sưu tập

Công tác vận động nhân dân của Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Đọc:83Ngày tạo:16/05/2013Download:0

1 Tác phẩm Hồ Chí Minh và văn kiện Đảng Cộng sản việt nam về chính trị Câu 1. Tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm Đường cách mệnh, Sửa đổi lối làm việc, Di

Thêm vào bộ sưu tập

nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên nông thôn trong công tác vận động nông dân của tỉnh cà mau hiện nay

Đọc:993Ngày tạo:28/02/2012Download:0

nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngò đảng viên nông thôn trong công tác vận động nông dân của tỉnh cà mau hiện nay cña tønh cµ mau hiön nay đặng trí thủ trường chính trị cà mau đội ngò đảng viên

Thêm vào bộ sưu tập

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên nông thôn trong công tác vận động nông dân của tỉnh Cà Mau hiện nay

Đọc:651Ngày tạo:22/11/2011Download:0

nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngò đảng viên nông thôn trong công tác vận động nông dân của tỉnh cà mau hiện nay cña tønh cµ mau hiön nay đặng trí thủ trường chính trị cà mau đội ngò đảng viên

Thêm vào bộ sưu tập

nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên nông thôn trong công tác vận động nông dân của tỉnh cà mau hiện nay

Đọc:429Ngày tạo:29/11/2011Download:0

nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngò đảng viên nông thôn trong công tác vận động nông dân của tỉnh cà mau hiện nay cña tønh cµ mau hiön nay đặng trí thủ trường chính trị cà mau đội ngò đảng viên

Thêm vào bộ sưu tập

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên nông thôn trong công tác vận động nông dân của tỉnh cà mau hiện nay

Đọc:384Ngày tạo:28/02/2012Download:0

nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngò đảng viên nông thôn trong công tác vận động nông dân của tỉnh cà mau hiện nay cña tønh cµ mau hiön nay đặng trí thủ trường chính trị cà mau đội ngò đảng viên

Thêm vào bộ sưu tập

nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên nông thôn trong công tác vận động nông dân của tỉnh cà mau hiện nay

Đọc:280Ngày tạo:28/02/2012Download:0

nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngò đảng viên nông thôn trong công tác vận động nông dân của tỉnh cà mau hiện nay cña tønh cµ mau hiön nay đặng trí thủ trường chính trị cà mau đội ngò đảng viên

Thêm vào bộ sưu tập

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên nông thôn trong công tác vận động nông dân của tỉnh cà mau hiện naY

Đọc:216Ngày tạo:28/02/2012Download:0

nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngò đảng viên nông thôn trong công tác vận động nông dân của tỉnh cà mau hiện nay cña tønh cµ mau hiön nay đặng trí thủ trường chính trị cà mau đội ngò đảng viên

Thêm vào bộ sưu tập