Tìm Kiếm:

Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược

Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược

Đọc:7063Ngày tạo:05/06/2012Download:2

câu 1: những nội dung cơ bản trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng công sản việt nam tại hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một chính đảng duy nhất của việt nam - đảng cộng sản vi

Thêm vào bộ sưu tập

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946 – 1954)

Đọc:3526Ngày tạo:11/08/2012Download:5

i – hoàn cảnh lịch sử:1. diễn biến lịch sử:1.1 quốc tế:hệ thống xã hội chủ nghĩa do liên xô đứng đầu đã hình thành. phong trào cách mạng giải phóng dân tộc có điều kiện phát triển.với danh nghĩa quân

Thêm vào bộ sưu tập

Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh để bảo vệ chính quyền cách mạng và tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945 - 1954

Đọc:970Ngày tạo:16/10/2012Download:8

đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh để bảo vệ chính quyền cách mạng và tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược 1945 - 1954 với tinh thần, thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định

Thêm vào bộ sưu tập

Cuộc kháng chiến thành công chống đế quốc Mỹ

Đọc:685Ngày tạo:16/07/2012Download:1

lời mở đầu nhân dân ta,với truyền thống hơn 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã thể hiện tình đoàn kết ,lòng yêu nước nồng nàn không chịu khuất phục và chiến thắng trước bêt kỳ sức mạnh xâm lăng

Thêm vào bộ sưu tập

Quá trình thực hiện chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

Đọc:593Ngày tạo:17/04/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài chiến lược đại đoàn kết hồ chí minh (clđđkhcm) được hình thành, phát triển trên cơ sở hệ thống luận điểm cách mạng giải phóng dân téc của hồ chí minh, là một nội du

Thêm vào bộ sưu tập

Quá trình thực hiện chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

Đọc:321Ngày tạo:17/04/2012Download:1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài việt nam là một quốc gia đa dõn tộc. cỏc dõn tộc cú nguồn gốc khác nhau. cú dõn tộc bản địa, cú dõn tộc di trú từ nhiều vựng khỏc đến vào những thời kỳ khác nhau. k

Thêm vào bộ sưu tập

Quá trình thực hiện chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

Đọc:258Ngày tạo:28/02/2012Download:1

mở đầu 1.tính cấp thiết của đề tài chiến lược đại đoàn kết hồ chí minh (clđđkhcm), được hình thành và phát triển trên cơ sở hệ thống luận điểm cách mạng giải phóng dân téc của hồ chí minh, là một nội

Thêm vào bộ sưu tập

Quá trình thực hiện chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

Đọc:230Ngày tạo:17/04/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài việt nam là một quốc gia đa dân téc. có dân téc bản địa, có dân téc di trú từ nhiều vùng khác đến vào những thời kỳ khác nhau. khi đã chọn lãnh thổ này làm nơi sinh

Thêm vào bộ sưu tập

Quá trình thực hiện chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

Đọc:181Ngày tạo:17/04/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài việt nam là một quốc gia đa dân téc. các dân téc phải thường xuyên đối phó với thiên tai, địch họa nên muốn tồn tại họ phải chung lưng đấu cật mới có thể bám đất, g

Thêm vào bộ sưu tập

Đảng giải quyết mối quan hệ giữa kháng chiến và kiến quốc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945- 1954) làm đề tài tiểu luận của mình trong học phần Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945- 1954)

Đọc:3209Ngày tạo:20/03/2012Download:13

a. mở đầu i. lý do chọn đề tài. hơn 80 năm qua, từ khi ra đời đến nay, đảng cộng sản việt nam luôn luôn thể hiện vai trò tiên phong của mình đối với sự nghiệp cách mạng. đảng đã lãnh đạo nhân dân ta v

Thêm vào bộ sưu tập

Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ với đề tài Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh được thực hiện trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Đọc:637Ngày tạo:16/10/2012Download:2

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập - tự do - hạnh phúc ------------------------------------- đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ kýnh gửi : bộ giáo dục và đào tạo đồng kính gửi : học

Thêm vào bộ sưu tập

Bản tóm tắt bảo vệ luận án tại hội đồng bộ môn với đề tài Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh được thực hiện trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

Đọc:286Ngày tạo:16/10/2012Download:0

bản tóm tắt bảo vệ luận án tại hội đồng bộ môn kính thưa: - pgs.ts nguyễn trọng phúc, chủ tịch hội đồng - các nhà khoa học trong hội đồng chấm luận án - ts ngô kim ngân, đại diện học viện - các vị đại

Thêm vào bộ sưu tập

Bản báo cáo tóm tắt luận án với đề tài Quá trình thực hiện chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

Đọc:271Ngày tạo:16/10/2012Download:0

bản báo cáo tóm tắt luận án tại hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước kính thưa: - pgs.ts nguyễn trọng phúc - chủ tịch hội đồng - các nhà khoa học trong hội đồng chấm luận án - ts. ngô kim ngân

Thêm vào bộ sưu tập

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp - Bài học thành công lớn trong quá trình thực hiện chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

Đọc:265Ngày tạo:16/10/2012Download:0

giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp - bài học thành công lớn trong quá trình thực hiện chiến lược đại đoàn kết hồ chí minh giai đoạn kháng chiến chống thực dân pháp xâm lượ

Thêm vào bộ sưu tập

QÚA TRÌNH XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ CÁC NƯỚC CHÂU Á CỦA CÁC ĐẾ QUỐC THỰC DÂN PHƯƠNG TÂY

Đọc:72Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Trong khi các nước tư bản phương tây lần lượt xác lập chủ nghĩa Tư Bản, còn ở các nước Châu Á lạc hậu, trì trệ vì sự thống trị của chế độ phong kiến và đã trở thành đối tượng xâm lược của thực dân phư

Thêm vào bộ sưu tập

cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp(1953-1954)

Đọc:1412Ngày tạo:16/10/2012Download:2

bài 20 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp kết thúc (1953 - 1954) tiết: 33,34 ngày tháng năm 200 i. mục tiêu bài học 1. về kiến thức: - tình hình của pháp sau năm 1953, và kế hoạch quân sự

Thêm vào bộ sưu tập

Hồ Chí Minh vận dụng phương pháp biện chứng trong lảnh đạo cuộc đấu tranh chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ ở Việt Nam

Đọc:245Ngày tạo:11/08/2012Download:0

1. lý do chọn đề tàiđất nước việt nam tự hào đã sản sinh ra hồ chí minh, một danh nhânvăn hóa thế giới, một anh hùng giải phóng dân tộc, một vị lãnh tụ vĩ đại củacách mạng việt nam, người sáng lập và

Thêm vào bộ sưu tập

Ý nghĩa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Đọc:2970Ngày tạo:17/04/2012Download:4

ý nghĩa cuộc kháng chiến chống thực dân pháp trần thị thu hà lớp clc k54- khoa lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân pháp là sự kế tuc cách mạng tháng tám 1945. suốt hơn 3000 ngày (23.9.1945-20.7.19

Thêm vào bộ sưu tập

Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

Đọc:1161Ngày tạo:23/11/2011Download:2

kháng chiến chống thực dân pháp (1945 - 1954) tháng 9 năm 1945, quân đội đồng minh vào giải giáp quân đội nhật ở việt nam. phía bắc, 20 vạn quân tưởng vượt qua biên giới việt - trung vào hà nội , kéo

Thêm vào bộ sưu tập

Đường lối kinh tế của Đảng trong kháng chiến chống Pháp .

Đọc:1900Ngày tạo:17/04/2012Download:24

mục lục nội dung trang a. mở đầu. 2 b. nội dung. 3 i. hoàn cảnh kinh tế việt nam trong kháng chiến chống pháp. 3 ii. những chủ trương chính sách kinh tế lớn của đảng và nhà nước. 4 1. xây dùng kinh tế

Thêm vào bộ sưu tập