Tìm Kiếm:

Quan điểm của hồ chí minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người. Vận dụng quan điểm đó trong việc phát triển giáo dục đào tạo của nước ta hiện nay.

Quan điểm của hồ chí minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người. Vận dụng quan điểm đó trong việc phát triển giáo dục đào tạo của nước ta hiện nay.

Đọc:3384Ngày tạo:11/08/2012Download:10

đề tài thảo luận:quan điểm của hồ chí minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người. vận dụng quan điểm đó trong việc phát triển giáo dục đào tạo của nước ta hiện nay.tư tưởng hồ chí minh là

Thêm vào bộ sưu tập

Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò con người và chiến lược "trồng người"

Đọc:1100Ngày tạo:11/08/2012Download:3

quan điểm hồ chí minh về vai trò con người và chiến lược "trồng người"quan điểm hồ chí minh trong sự nghiệp đổi mới

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và sức mạnh của đạo đức. Liên hệ, vận dụng trong giai đoạn hiện nay

Đọc:78Ngày tạo:15/11/2013Download:1

Sự quan tâm của Hồ Chí Minh về đạo đức thể hiện nhất quán, xuyên suốt từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trước lúc đi xa trong Di chúc, Người vẫn dành một phần trang trọng

Thêm vào bộ sưu tập

Vận dụng quan điểm của Triết học về con người vào việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

Đọc:286Ngày tạo:11/08/2012Download:0

vận dụng quan điểm của triết học về con người vào việc phát triển con người ở việt nam hiện na

Thêm vào bộ sưu tập

Vấn đề phát triển giáo dục và đào tạo, là yếu tố quan trọng để con người Việt Nam thực hiện vai trò của mình

Đọc:178Ngày tạo:05/06/2012Download:0

quan điểm triết học duy vật biện chứng về con người và vấn đề xây dựng con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam. phần mở đầu lịch sử của khoa học nói chung, của triết học nói

Thêm vào bộ sưu tập

Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng của việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

Đọc:1137Ngày tạo:28/02/2012Download:8

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài con người, từ khá sớm trong lịch sử nhận thức cho đến tận hôm nay, vẫn được nhiều học thuyết khoa học xã hội coi là chiếm vị trí trung tâm của sự phát triển. tất nh

Thêm vào bộ sưu tập

Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng của việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

Đọc:355Ngày tạo:28/02/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài con người, từ khá sớm trong lịch sử nhận thức cho đến tận hôm nay, vẫn được nhiều học thuyết khoa học xã hội coi là chiếm vị trí trung tâm của sự phát triển. tất nh

Thêm vào bộ sưu tập

Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng của việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

Đọc:263Ngày tạo:17/04/2012Download:1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài con người, từ khá sớm trong lịch sử nhận thức cho đến tận hôm nay, vẫn được nhiều học thuyết khoa học xã hội coi là chiếm vị trí trung tâm của sự phát triển. tất nh

Thêm vào bộ sưu tập

Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng của việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

Đọc:188Ngày tạo:16/07/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài con người, từ khá sớm trong lịch sử nhận thức cho đến tận hôm nay, vẫn được nhiều học thuyết khoa học xã hội coi là chiếm vị trí trung tâm của sự phát triển. tất nh

Thêm vào bộ sưu tập

Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng của việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

Đọc:172Ngày tạo:17/04/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài con người, từ khá sớm trong lịch sử nhận thức cho đến tận hôm nay, vẫn được nhiều học thuyết khoa học xã hội coi là chiếm vị trí trung tâm của sự phát triển. tất nh

Thêm vào bộ sưu tập

Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng của việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

Đọc:169Ngày tạo:17/04/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài con người, từ khá sớm trong lịch sử nhận thức cho đến tận hôm nay, vẫn được nhiều học thuyết khoa học xã hội coi là chiếm vị trí trung tâm của sự phát triển. tất nh

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay

Đọc:3838Ngày tạo:11/08/2012Download:5

quan điểm của hồ chí minh về những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, sự vận dụng của đảng ta trong giai đoạn hiện na

Thêm vào bộ sưu tập

Thảo luận: quan điểm của Hồ Chí Minh về các phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới, vận dụng vào việc xây dựng đạo đức cho sinh viên

Đọc:63Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ thanh niên, bởi vì “…Một năm khởi đầu từ mùa xuân.Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội…”. Đất nước c

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh ”Vì lợi ích mười năm ra phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm ta phải trồng người”. Vận dụng vào công cuộc đổi mới cảu nước ta hiện nay.

Đọc:1549Ngày tạo:29/11/2011Download:9

đề bài: phân tích luận điểm của hồ chí minh :"vì lợi ích mười năm ra phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm ta phải trồng người". vận dụng vào công cuộc đổi mới cảu nước ta hiện nay. bài làm i- đặt vấn đ

Thêm vào bộ sưu tập

Quan điểm giáo dục của Khổng Tử và sự kế thừa, phát triển nó trong việc xây dựng con người Việt Nam thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

Đọc:160Ngày tạo:16/05/2013Download:0

1 Tác phẩm Hồ Chí Minh và văn kiện Đảng Cộng sản việt nam về chính trị Câu 1. Tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm Đường cách mệnh, Sửa đổi lối làm việc, Di

Thêm vào bộ sưu tập

Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác vận động thanh niên và sự vận dụng vào Hà Giang trong giai đoạn hiện nay

Đọc:1108Ngày tạo:05/05/2012Download:1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài chủ tịch hồ chí minh đã nhận định: "thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên

Thêm vào bộ sưu tập

Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác vận động thanh niên và sự vận dụng vào Hà Giang trong giai đoạn hiện nay

Đọc:184Ngày tạo:17/07/2012Download:1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài chủ tịch hồ chí minh đã nhận định: "thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên

Thêm vào bộ sưu tập

Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác vận động thanh niên và sự vận dụng vào Hà Giang trong giai đoạn hiện nay

Đọc:179Ngày tạo:26/10/2012Download:1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài chủ tịch hồ chí minh đã nhận định: "thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên

Thêm vào bộ sưu tập

quan điểm của hồ chí minh về nhân tố con người trong xây dựng chủ nghĩa xã hội

Đọc:1037Ngày tạo:06/12/2011Download:5

quan điểm của hồ chí minh về nhân tố con người trong xây dựng chủ nghĩa xã hội đứng trên lập trường mác-xít, hồ chí minh quan niệm về con người vừa cụ thể, vừa biện chứng: "chữ người, nghĩa hẹp là gia

Thêm vào bộ sưu tập

Quan niệm của nho giáo về giáo dục con người và ý nghĩa của nó với việc giáo dục con người Việt Nam hiện nay

Đọc:167Ngày tạo:16/05/2013Download:3

1 Tác phẩm Hồ Chí Minh và văn kiện Đảng Cộng sản việt nam về chính trị Câu 1. Tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm Đường cách mệnh, Sửa đổi lối làm việc, Di

Thêm vào bộ sưu tập