Tìm Kiếm:

Tiểu luận: Thực trạng của sự suy thoái đạo đức trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay, giải pháp khắc phục

Tiểu luận: Thực trạng của sự suy thoái đạo đức trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay, giải pháp khắc phục

Đọc:831Ngày tạo:02/08/2013Download:3

1 Lời Giới Thiệu N-íc ta đã thực hiện đổi mới đất n-íc từ 15 năm nay đó là việc chuyển đổi nền kinh tế quan l-u bao cấp sang nền kinh tế thị tr-êng theo định h-íng xã h

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biểu hiện của sự biến đổi giá trị đạo đức trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc phục

Đọc:409Ngày tạo:11/08/2012Download:1

[font=&quot]như chúng ta đã biết, nền kinh tế thị trường đã và đang làm chao đảo nhiều giá trị tinh thần nói chung, giá trị đạo đức vốn được coi là truyền thống đạo đức của mỗi quốc gia nói riêng. hiệ

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: vai trò của pháp luật thuế ở nước ta trong nền kinh tế thị trường hiện nay

Đọc:5Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Thuế quan và nhà nước là hai phạm trù lịch sử luôn đi cùng, chi phối và phụ thuộc nhau. Bất kỳ một nhà nước có chủ quyền nào cũng được quyền đánh thuế tuy nhiên để nguồn thu từ thuế trở thành hiện thự

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng đạo đức sinh viên trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Đọc:896Ngày tạo:13/08/2012Download:2

a-đặt vấn đềđã bao các thế hệ đi qua luôn đặt câu nói của bác hồ làm kim chỉ nam cho sự nghiệp của mình”có tài mà không có đức thì là người vô dụngcó đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”đạo đ

Thêm vào bộ sưu tập

Sự phát triển của yếu tố hàng hoá trong thực tiễn nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay

Đọc:134Ngày tạo:11/08/2012Download:0

chương i: lý luận chung về sự phát triển của trang yếu tố hàng hóa trong nền kinh tế thị trường qua thực tiễn nước ta [*] khái niệm hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa 1 1. khái niệm hàng hoá

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường việt nam hiện nay

Đọc:87Ngày tạo:03/09/2013Download:0

Đứng trước công cuộc đổi mới của đất nước trong thời kì mở cửa và hội nhập hiện nay thì nhà nươc cần có những chính sách phù hơp với yêu cầu đặt ra cho tp kinh tế nhà nước.với vai tro là nòng cốt thì

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Đọc:22Ngày tạo:10/12/2013Download:0

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát mà nước ta đã lựa chọn trong thời kì đổi mới. Nó vừa mang tính chất chung của kinh tế thị trường, vừa có những đặc thù, được

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp trong nền kinh tế thị trường đinh hướng xhcn ở nước ta hiện nay

Đọc:117Ngày tạo:13/08/2012Download:0

mục lụcmở đầu 1nội dung 4i. những vấn đề ly luận chung về nền kinh tế thị trường 41. khái niệm kinh tế thị trường 41.1. kinh tế hàng hóa 41.2. kinh tế thị trường 51.3. cơ chế thị trường 62. tính quy

Thêm vào bộ sưu tập

thực trạng; mục tiêu phấn đấu của Đảng và Nhà nước ta đến năm 2010; các giải pháp khắc phục và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Đọc:145Ngày tạo:11/08/2012Download:0

[font=&quot]mục lục [font=&quot]a. đặt vấn đề. [font=&quot]b. nội dung. [font=&quot]i. sự cần thiết khách quan phải phát triển kinh tế thị trường. [font=&quot]1. quan niệm về kin

Thêm vào bộ sưu tập

Nhân cách đạo đức của sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

Đọc:775Ngày tạo:17/04/2012Download:2

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu đảng ta khẳng định: "phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện

Thêm vào bộ sưu tập

Nhân cách đạo đức của sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

Đọc:730Ngày tạo:17/04/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu đảng ta khẳng định: "phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện

Thêm vào bộ sưu tập

Nhân cách đạo đức của sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

Đọc:616Ngày tạo:17/04/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu đảng ta khẳng định: "phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp luận triết học với việc giải quyết vấn đề giáo dục đạo đức và nếp sống văn hoá gia đình truyền thống trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Đọc:939Ngày tạo:04/12/2011Download:4

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học kinh tế quốc dân -------***------- ơ tiểu luận triết học đề tài: phương pháp luận triết học với việc giải quyết vấn đề giáo dục đạo đức và nếp sống văn hoá gia đì

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: PHÂN TÍCH SỰ SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC HIỆN NAY

Đọc:17Ngày tạo:20/01/2014Download:0

Đạo đức, đó chính là cơ sở là nền tảng cho mọi hoạt động xã hội. Cũng như quy luật của mọi sự vật hiện tượng đều vận động và biến đổi không ngừng, đạo đức cũng không nằm ngoài quy luật đó. Đạo đức cũn

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các giải pháp khắc phục nó trong giai đoạn hiện nay ở nước ta

Đọc:597Ngày tạo:20/03/2012Download:0

đề tài: phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam và các giải pháp khắc phục nó trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. i. đặt vấn đề xã hội

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các giải pháp khắc phục nó trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.

Đọc:185Ngày tạo:26/10/2012Download:0

đề tài: phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam và các giải pháp khắc phục nó trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. i. đặt vấn đề xã hội

Thêm vào bộ sưu tập

Lý luận về tiền lương của Mác và sự vận dụng trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Đọc:159Ngày tạo:02/08/2013Download:1

1 Lời mở đầu Lý luận về tiền l-¬ng đã ®-îc các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là W Petty Chính William Petty là ng-êi đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho l

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp để tăng cường vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay

Đọc:133Ngày tạo:16/10/2012Download:0

mục lục lời nói đầu 2 phần 1: nội dung i. những vấn đề lý luận về kinh tế nhà nước và vai trò của nó trong nền kinh tế việt nam hiện nay 3 1- những quan niệm về kinh tế nhà nước 3 1.1- một số vấn đề l

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận triết học: Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay – Thực trạng và phương hướng giải quyết

Đọc:166Ngày tạo:02/08/2013Download:0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT A LỜI MỞ ĐẦ B NỘI DUNG CHI TIẾ 1 Sự cần thiết khách quan phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Na 1 1ựn thit háh qua 1 2 Tác dụng của nền kinh tế t

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay – Thực trạng và phương hướng giải quyết

Đọc:41Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn còn có nhiều mâu t...

Thêm vào bộ sưu tập