Tìm Kiếm:

Ý nghĩa của việc nghiên cứu các phương pháp sản xuất giá trị thặng

Ý nghĩa của việc nghiên cứu các phương pháp sản xuất giá trị thặng

Đọc:13050Ngày tạo:06/04/2012Download:19

mục lục(đề cương chi tiết) 1. lời mở đầu. 2 2. nội dung. 3 2.1.cơ sở lý luận của giá trị thặng dư, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và giá trị thặng dư tương đối, mối quan hệ giữa hai p

Thêm vào bộ sưu tập

Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

Đọc:1433Ngày tạo:26/10/2012Download:2

phần i : mở đầu theo đánh giá của v.i lênin, lí luận giá trị thặng dư là "hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của mác" và học thuyết kinh tế của c. mác là "nội dung căn bản của chủ nghĩa mác". để đạt

Thêm vào bộ sưu tập

Lý luận giá trị thặng dư của mácnội dung chủ yếu ,ý nghĩa khoa học và thực tiễn của lý luận này ở nước ta ; khả năng vận dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư của chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Đọc:823Ngày tạo:29/10/2012Download:5

mục lục trang mở đầu 1 nội dung chương 1: lý luận về giá trị thặng dư của mác 2 1.1 công thức chung của tư bản 2 1.1.1 sự chuyển hóa tiền thành tư bản 2 1.1.2 mâu thuẫn của công thức chung của tư bản

Thêm vào bộ sưu tập

ý nghĩa thực tiễn của quy luật giá trị thặng dư với việc quản lý các doanh nghiệp

Đọc:3692Ngày tạo:29/11/2011Download:8

i - phần mở bài: tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang vận động phát triển không ngừng trong tiến trình diễn ra của dòng thời gian và lịch sử. nhìn lại những gì mà nền kinh tế thế giới đã, đang đ

Thêm vào bộ sưu tập

ý nghĩa thực tiễn của quy luật giá trị thặng dư với việc quản lý các doanh nghiệp

Đọc:2789Ngày tạo:04/03/2012Download:1

i - phần mở bài: tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang vận động phát triển không ngừng trong tiến trình diễn ra của dòng thời gian và lịch sử. nhìn lại những gì mà nền kinh tế thế giới đã, đang đ

Thêm vào bộ sưu tập

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật giá trị thặng dư với việc quản lý các doanh nghiệp

Đọc:728Ngày tạo:29/11/2011Download:0

i - phần mở bài: tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang vận động phát triển không ngừng trong tiến trình diễn ra của dòng thời gian và lịch sử. nhìn lại những gì mà nền kinh tế thế giới đã, đang đ

Thêm vào bộ sưu tập

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật giá trị thặng dư với việc quản lý các doanh nghiệp

Đọc:219Ngày tạo:16/07/2012Download:0

i - phần mở bài: tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang vận động phát triển không ngừng trong tiến trình diễn ra của dòng thời gian và lịch sử. nhìn lại những gì mà nền kinh tế thế giới đã, đang đ

Thêm vào bộ sưu tập

việc nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư

Đọc:200Ngày tạo:06/12/2011Download:1

lời giới thiưu viưc ứng dơng những thành tựu khoa học - c"ng nghư hiưn (r)¹i (r)* thĩc (r)èy lực l­ỵng sản xuêt ở những nước tư bản chđ nghüa phát triĩn, nhờ (r)ã kh"ng những các tëp (r)oµn tư bản (r)

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

Đọc:632Ngày tạo:13/08/2012Download:0

mục lụclời nói đầu 1i. máy móc và lao động 21. máy móc đối với nền sản xuất tư bản chủ nghĩa 2a. giá trị sử dụng của hàng hoá: 2b. giá trị hàng hoá 32. lao động với nền sản xuất tư bản chủ nghĩa 6a. g

Thêm vào bộ sưu tập

Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu sự ra đời của sản xuất hàng hoá

Đọc:254Ngày tạo:29/10/2012Download:0

trường đại học kinh tế tp.hcm khoa lí luận chính trị -------*&*------- đề : 30 yù nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá gv hướng dẫn: sinh viên : lớp: tp.hcm, ngày

Thêm vào bộ sưu tập

Lý luận về tái sản xuất và ý nghĩa của việc nghiên cứu này trong thực tiễn để nghiên cứu

Đọc:1654Ngày tạo:20/03/2012Download:3

lời mở đầu việc đẩy mạnh quá trình tái sản xuất, mở rộng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và có hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có

Thêm vào bộ sưu tập

Lý luận về tái sản xuất và ý nghĩa của việc nghiên cứu này trong thực tiễn để nghiên cứu

Đọc:1473Ngày tạo:04/03/2012Download:1

lời mở đầu việc đẩy mạnh quá trình tái sản xuất, mở rộng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và có hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích giá trị thặng dư về mặt chất và mặt lượng. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu vấn đề này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của chúng ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường.

Đọc:2463Ngày tạo:09/01/2012Download:8

tên đề tài : phân tích giá trị thặng dư về mặt chất và mặt lượng. ý nghĩa thực tiễn rót ra khi nghiên cứu vấn đề này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của chúng ta khi chuyển sang nền kinh tế thị

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích giá trị thặng dư về mặt chất và mặt lượng. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu vấn đề này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của chúng ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường.

Đọc:1152Ngày tạo:04/12/2011Download:1

tên đề tài : phân tích giá trị thặng dư về mặt chất và mặt lượng. ý nghĩa thực tiễn rót ra khi nghiên cứu vấn đề này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của chúng ta khi chuyển sang nền kinh tế thị

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích giá trị thặng dư về mặt chất và mặt lượng. Ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu vấn đề này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của chúng ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường.

Đọc:340Ngày tạo:21/05/2012Download:0

tên (r)ò tài : ph(c)n tých giá trþ thổng dư vị mổt chêt và mổt lượng. ý nghüa thực tiôn rót ra khi nghiên cứu vên (r)ò này (r)ối với viửc quản lý các doanh nghiửp của chúng ta khi chuyón sang nòn kinh

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích giá trị thặng dư về mặt chất và mặt lượng. Ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu vấn đề này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của chúng ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường.

Đọc:29Ngày tạo:09/01/2014Download:0

Trong giai đoạn trước đây, không riêng Việt Nam mà cả các nước thuộc hệ thống XHCN đã đồng nhất nền kinh tế thị trường với CNTB, phủ nhận các phạm trù, quy luật kinh tế tồn tại và các hoạt động trong

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư. Trong bộ tư bản Các Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư

Đọc:58Ngày tạo:02/08/2013Download:0

1 Phần I : Mở đầu Theo đánh giá của V I Lªnin, lÝ luận giá trị thặng dư là “hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của Mác” và học thuyết kinh tế của C Mác là “nội dung căn bản của ch

Thêm vào bộ sưu tập

nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư

Đọc:1200Ngày tạo:17/04/2012Download:1

lời giới thiệu việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đã thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển, nhờ đó không những các tập đoàn tư bản độc quyền thu

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư.

Đọc:290Ngày tạo:09/01/2012Download:1

lời giới thiưu viưc ứng dơng những thành tựu khoa học - c"ng nghư hiưn (r)¹i (r)* thĩc (r)èy lực l­ỵng sản xuêt ở những nước tư bản chđ nghüa phát triĩn, nhờ (r)ã kh"ng những các tëp (r)oµn tư bản (r)

Thêm vào bộ sưu tập

nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư

Đọc:260Ngày tạo:29/01/2012Download:0

lời giới thiưu viưc ứng dơng những thành tựu khoa học - c"ng nghư hiưn (r)¹i (r)* thĩc (r)èy lực l­ỵng sản xuêt ở những nước tư bản chđ nghüa phát triĩn, nhờ (r)ã kh"ng những các tëp (r)oµn tư bản (r)

Thêm vào bộ sưu tập