Kho tài liệu lĩnh vực khoa học xã hội

Tìm Kiếm:

81 câu hỏi + đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác-lênin

81 câu hỏi + đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác-lênin

Đọc:4279Ngày tạo:13/12/2012Download:347

35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌCCâu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn 1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa) “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa

Thêm vào bộ sưu tập

81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

35 câu hỏi-trả lời phần Triết học. 26 câu hỏi-trả lời phần Kinh tế chính trị. 20 câu hỏi-trả lời phần Chủ nghĩa xã hội khoa học. . Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc

Thêm vào bộ sưu tập

HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

Câu 1 : Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?. . Câu 1 : Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và n

Thêm vào bộ sưu tập

Slide bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Đọc:4084Ngày tạo:13/12/2012Download:161

Chương mở đầuNHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Chương mở đầu Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm giải quyết 3 vấn đề thông lệ của một môn học trước khi đ

Thêm vào bộ sưu tập

Chủ nghĩa Mác - Lênin được cấu thành từ những bộ phận nào? Nội dung cơ bản của những bộ phận đó là gì?

Đọc:222Ngày tạo:13/12/2012Download:2

Trả lời:Chủ nghĩa Mác-Lênin là một học thuyết hoàn chỉnh, một hệ thống lý luận và phương pháp luận chặt chẽ được cấu thành từ ba bộ phận: Triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin và chủ nghĩa

Thêm vào bộ sưu tập

408 câu Hỏi - Đáp môn triết học Mác - Lênin

Đọc:931Ngày tạo:13/12/2012Download:80

408 câu Hỏi - Đáp môn triết học Mác - LêninCâu hỏi trả lời trực tiếp1. Tính thống nhất của thế giới dựa trên cơ sở nào?2. Các phạm trù tiết học cơ bản nào của chủ nghĩa duy vật biện chứng trực tiếp là

Thêm vào bộ sưu tập

con dường đến với chủ nghĩa Mác Lênin của Hcm

Đọc:165Ngày tạo:13/12/2012Download:7

qua trinh dem voi chu nghia mac cua hc

Thêm vào bộ sưu tập

Bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin được thể hiện ở những nội dung nào?

Đọc:165Ngày tạo:13/12/2012Download:3

Trả lời:Chủ nghĩa Mác-Lênin là một hệ thống các quan điểm lý luận và phương pháp khoa học được kết tinh và là đỉnh cao thành tựu trí tuệ của loài người, của tinh hoa văn hoá mà nhân loại đã sáng tạo r

Thêm vào bộ sưu tập

Vì sao nói học thuyết giá trị thặng dư là quy luật học thuyết cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin.

Đọc:0Ngày tạo:09/06/2014Download:0

Có thể nói giá trị thặng dư là nguồn gốc hình thành nên thu nhập của các nhà tư bản cũng như những giai cấp bóc lột khác trong chủ nghĩa tư bản Học thuyết giá trị thặng dư nghiên cứu trực tiếp sự tồn

Thêm vào bộ sưu tập

BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG LÀ CỘI NGUỒN SỨC SỐNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

Học thuyết khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời trên . cơ sở kế thừa một cách có phê phán những thành tựu của tư duy nhân loại mà trực . tiếp nhất là triết học cổ điển Đức, kinh tế c

Thêm vào bộ sưu tập

Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?

Đọc:169Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Trả lời:a. C.Mác và Ph.Ăngghen đã xây dựng nên học thuyết cách mạng, khoa học và nhân đạo.Trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, quần chúng lao động luôn luôn ước mơ, mong muốn được

Thêm vào bộ sưu tập

Cơ sở nào để khẳng định nguyên tắc lịch sử - cụ thể (LS-CT) là “linh hồn” phương pháp luận của triết học Mác – Lênin? Nêu những yêu cầu cơ bản của nguyên tắc LSCT.

Đọc:1332Ngày tạo:13/12/2012Download:23

a/ - Cơ sở khẳng định nguyên tắc lịch sử - cụ thể (LS-CT) là “linh hồn” phương pháp luận của triết học Mác – Lênin - Triết học Mác-Lênin kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng nhất của tư du

Thêm vào bộ sưu tập

Trình bày nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc, chỉ ra sự sáng tạo và sự phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin và của Hồ Chí Minh.

Đọc:241Ngày tạo:13/12/2012Download:3

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về con đường cứu nước, chiến lược CM, sách lược CM và PPCM nhằm giải phóng ách áp bức, nô dịch, XD

Thêm vào bộ sưu tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bước phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin

Đọc:115Ngày tạo:13/12/2012Download:2

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bước phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, được vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Điều cốt lõi của tư

Thêm vào bộ sưu tập

Cách mạng tháng Mười Nga - Thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin trong hiện thực

Đọc:77Ngày tạo:13/12/2012Download:2

Cách mạng tháng Mười Nga - Thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin trong hiện thựcCách mạng Tháng Mười Nga thành công đã mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới.

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - lênin

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

Câu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?. a. 1610. b. 1612 c. 1615. d. 1618. Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"?. a. Antoine Montchre

Thêm vào bộ sưu tập

NGUYỄN ÁI QUỐC TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VÀO VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC TIỀN THÂN CỦA ĐẢNG

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

1. Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước, tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin và xác định luận điểm cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường CMVS. 1.1. Qúa trình Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng

Thêm vào bộ sưu tập

Nhìn lại quá trình du nhập chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam (1995)

Đọc:65Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Nhìn lại quá trình du nhập chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam (1995)Hiện nay, trong các giới nghiên cứu ở nước ta, vấn đề “số phận” của chủ nghĩa Mác-Lênin đang được đặt ra với những mức độ khác nhau, t

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích chứng minh sự ra đời của đcsvn là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa mác - lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

Đọc:180Ngày tạo:13/12/2012Download:7

PHÂN TÍCH CHỨNG MINH SỰ RA ĐỜI CỦA ĐCSVN LÀ SẢN PHẨM CỦA SỰ KẾT HỢP CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỚI PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚCI. Hoàn cảnh lịch sử: Đầu thế kỷ XX các nước đế quốc lớn như An

Thêm vào bộ sưu tập

Các trào lưu chủ nghĩa xã hội ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin trọng tâm là trào lưu xã hội dân chủ

Đọc:0Ngày tạo:03/05/2014Download:0

Các trào lưu chủ nghĩa xã hội ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin trọng tâm là trào lưu xã hội dân chủ

Thêm vào bộ sưu tập