Kho tài liệu lĩnh vực khoa học xã hội

Tìm Kiếm:

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự lựa chọn duy nhất & đúng đắn của Đảng và dân tộc ta

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự lựa chọn duy nhất & đúng đắn của Đảng và dân tộc ta

Đọc:8040Ngày tạo:13/12/2012Download:375

Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã xác định mục tiêu của sự phát triển đất nước là chủ nghĩa cộng sản, mà giai đoạn đầu là CNXH. Cụ thể hóa mục tiêu đó, trong thời kỳ đổi m

Thêm vào bộ sưu tập

Vì sao độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự lựa chọn đúng đắn con đường phát triển của đất nước ta?

Đọc:2097Ngày tạo:13/12/2012Download:142

Trả lời:Vào những năm đầu của thế kỷ XX, nước ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước và giải phóng dân tộc. Chính trong điều kiện đó, Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu

Thêm vào bộ sưu tập

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Đọc:841Ngày tạo:13/12/2012Download:70

Tại thủ đô nước Pháp, từ năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã từng phân tích những lý do lịch sử và khẳng định: “Chủ nghĩa cộng sản dễ dàng vào Châu á, dễ dàng hơn là ở Châu âu” (I, 35). Người còn nói: “ Ngày

Thêm vào bộ sưu tập

Hồ Chí Minh và con đường cứu nước: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Đọc:0Ngày tạo:03/05/2014Download:0

Từ nhỏ ca ub e Nguye n Tat. ( J M Thanh da the o ch a di kha p. m vung trong tinh tha m ca c. nha n si ye u ntfdc , nghe ca c. bac ch a ch u ba n ve va n nUdc , lon g dan.. A i la ngtfd i se giu p da

Thêm vào bộ sưu tập

Đề bài: Khái quát sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. Khái quát công cuộc cải cách ở Trung Quốc và đổi mới ở Việt Nam từ đó khẳng định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

Đọc:0Ngày tạo:03/05/2014Download:0

Bài Làm. 1. Khái quát sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.. a/ Tình hình kinh tế- xã hội Liên Xô trước cải tổ:. - Năm 1973, nổ ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ nghiêm trọng mở đầu cuộc khủng

Thêm vào bộ sưu tập

Trình bày bài học Nắm vững ngọn cờ Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng?

Đọc:590Ngày tạo:13/12/2012Download:57

1.ý nghĩa của bài họcĐộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là bài học xuyên suốt toàn bộ lịch sử cách mạng nước ta,là một trong những cội nguồn thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được từ khi có sự lãnh đ

Thêm vào bộ sưu tập

Kết hợp độc lập dân tộc và người cày có ruộng trong chính sách ruộng đất của Đảng (1945-1952)

Đọc:0Ngày tạo:03/05/2014Download:0

Sau ngay ra ddi. Dang Cdng san Viet Na m xac din h r d trong Cuon g Hnh chinh tri dau tien , chi i truang: "la m t u sa n dan quye n eac h mang va thd dia eac h mang d e d i tdi x a hd i cdn g san"'

Thêm vào bộ sưu tập

Bài học lịch sử Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc:987Ngày tạo:13/12/2012Download:86

Bài học lịch sử: Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minhl. Sự khác nhau của các bài học có cùng nội dung độc

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ độc lập dân tộc và CNXH trong tiến trình cách mạng Việt Nam

Đọc:32Ngày tạo:20/01/2014Download:1

Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, là ngọn cờ bách chiến bách thắng của cách mạng Việt Nam

Thêm vào bộ sưu tập

ĐƯỜNG LỐI NGOẠI GIAO CỦA ĐẢNG TRONG CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1954)

Đọc:33Ngày tạo:20/01/2014Download:0

Thế giới : 8/8/1945 Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật, sau đó Liên Xô tấn công vào đông bắc Trung Quốc đánh bại 1 triệu quân Quảng Đông của Nhật, đây là lực lượng dự trử chiến lược cuối cùng của

Thêm vào bộ sưu tập

Đường lối chính trị đúng đắn là cơ sở quan trọng thống nhất tư tưởng trong Đảng và toàn xã hội

Đọc:0Ngày tạo:03/05/2014Download:0

Vao nhung nam 8 0 ciia the k y XX , ti r. si r pha n tich nguye n nha n sau x a v a. true tiep dan tdi khimg hoang d cac nud c. XHC N ndi chung , Vie t Na m ndi rieng. Dan g. ta chi rd: Cud c khiing

Thêm vào bộ sưu tập

Trình bày bài học Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam?

Đọc:846Ngày tạo:13/12/2012Download:77

Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay, đã vượt qua những khó khăn thử thách và đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác . Cách mạng Tháng Tám năm 1975 thành c

Thêm vào bộ sưu tập

Bác Hồ và sự nghiệp giáo dục của dân tộc

Đọc:474Ngày tạo:13/12/2012Download:42

Dân tộc Việt nam có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. Dân ta vì trọng đạo làm người mà tôn sư và coi trọng giáo dục. Mục tiêu học là để làm người, để thành tài với phương châm giáo dục truyền

Thêm vào bộ sưu tập

Đảng lãnh đạo Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc

Đọc:244Ngày tạo:13/12/2012Download:3

[FONT=&quot]Đảng lãnh đạo Cách mạng DTDCND ở miền Nam và Cách mạng XHCN ở miền Bắc

Thêm vào bộ sưu tập

Về khái niệm dân tộc và chủ nghĩa dân tộc

Đọc:180Ngày tạo:13/12/2012Download:7

Trong bài viết này, tác giả đã phân tích, lý giải để làm rõ thêm các khái niệm dân tộc và chủ nghĩa dân tộc. Theo tác giả, dân tộc là cộng đồng những người cùng chung một lịch sử, nói chung một ngôn n

Thêm vào bộ sưu tập

Không có độc lập dân tộc thì không có nền kinh tế tự chủ

Đọc:135Ngày tạo:13/12/2012Download:3

“ Không có gì quý hơn độc lập tự do’’ được chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định là một chân lý tuyệt đối. Người đã nói lên khát vọng vĩnh hằng mà toàn thể nhân loại đã đấu tranh từ đời này sang đời khác kh

Thêm vào bộ sưu tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và sự nghiệp giải phóng dân tộc

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười Nga đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản thế giới. Hồ Chí Minh nó

Thêm vào bộ sưu tập

Giai cấp công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của CNXH

Đọc:106Ngày tạo:13/12/2012Download:3

Trong thời đại xã hội nào, những người lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những người công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những n

Thêm vào bộ sưu tập

Vấn đề giai cấp, dân tộc, nhân lọai trong thời đại này nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng cnxh ở việt nam

Đọc:510Ngày tạo:13/12/2012Download:28

1. GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP1.1 Khái quát về những quan điểm ngoài (phi) Mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp1.1.1 Quan điểmMột trong những nội dung được coi là quan trọng nhất của CN Mác là

Thêm vào bộ sưu tập

Một phong trào văn hóa dân tộc nhằm tự cường, độc lập, hiện đại hóa đất nước của các nhà nho yêu nước

Đọc:95Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Một phong trào văn hóa dân tộc nhằm tự cường, độc lập, hiện đại hóa đất nước của các nhà nho yêu nướcTrần Đình HượuBước sang thế kỷ XX, đối với Việt Nam không chỉ bước qua một cột mốc thời gian, đi th

Thêm vào bộ sưu tập