đề thi các cấp phổ thông,đề thi đại học,đề thi học học kỳ...

Tìm Kiếm:

Giao an 2 buoi ngu van 6

Giao an 2 buoi ngu van 6

Đọc:340Ngày tạo:18/04/2013Download:4

Giao an 2 buoi ngu van 6

Thêm vào bộ sưu tập

Giao_an_Ngu_van_6

Đọc:89Ngày tạo:18/04/2013Download:0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHMÔN NGỮ VĂN LỚP 6Năm học : 2011-2012 Học kỳ I : 19 tuần x 4 tiết /tuần = 76 tiếtHọc kỳ II : 18 tuần x 4 tiết /tuần = 72 tiết Cả năm : 37 tuần x 4 tiết /tuần = 148 tiếtHỌC

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN 2BUOI SỐ HOC 6 KỲ 2

Đọc:132Ngày tạo:17/04/2013Download:1

GIÁO ÁN LỚP 2 BUỔI HỌC KỲ IINaêm học 2008 – 2009 .Tiết : QUY TẮC CHUYỂN VẾ – LUYỆN TẬP I - MỤC TIÊU CỦA BÀI : Giúp HS : - Hiểu và vận dụng đúng các tính chất của đẳng thức. + Nếu

Thêm vào bộ sưu tập

giao an ngu van 6 hk1

Đọc:96Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Tuần 1 Ngày soạn:09/08Tiết 1 Bài 1 Ngày dạy: Văn bản: CON RỒNG, CHÁU TIÊN ( Truyền thuyết )I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT1/ Mức độ cần đạt : - Có hiểu biết bước đầu về t

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN NGU VAN 8

Đọc:379Ngày tạo:18/04/2013Download:7

GIAO AN NGU VAN 8

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Ngu Van 9 ca nam

Đọc:209Ngày tạo:18/04/2013Download:2

bé gi¸o ¸n ng÷ v¨n 9 & tµi liÖu ph©n phèi ch­¬ngtr×nh v¨n THCS (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012)gi¸o ¸n theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨

Thêm vào bộ sưu tập

giao an van 6 chuan

Đọc:60Ngày tạo:18/04/2013Download:0

giao an van 6 chuan

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an ngu van 10 tap I day du

Đọc:189Ngày tạo:18/04/2013Download:1

Tiết 1+2Soạn: Đọc v¨nTæng quan văn học Việt Nam A/ Mục tiêu bài häcGióp HS- Nắm được những kiến thức chung nhất, tổng quát nhất về hai bộ phận của văn học Việt Nam (văn học dân gian và văn học viết) v

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO_AN_NGU_VAN_9_HKII

Đọc:125Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Ngày dạy: 03/01/2011Tuần: 20 – Bài: 18 – Tiết: 107 + 108 BAØN VEÀ ÑOÏC SAÙCHI/ Mục đích yêu cầu:Giúp cho học sinh:- Hiểu được sự cần thiết của việc đọc sách và phương pháp đọc sách.- Rèn luyện thêm cá

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an ngu van 8 ca nam (cuc new)

Đọc:106Ngày tạo:18/04/2013Download:1

HoïcKì I Ngày soan:Tiết 1: Văn bản: Tôi đi học.

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Ngu van lop 10 Gan du bo

Đọc:73Ngày tạo:18/04/2013Download:1

Tiết Ngày soạn: / / 2007Tổng quan Văn học Việt NamMôc tiêu bài học:Giúp học sinh:Nắm được các bộ phận lớn và sự vận động phát triển của văn học.Nắm được nét lớn về nội dung và ngh

Thêm vào bộ sưu tập

ngu van 6

Đọc:82Ngày tạo:18/04/2013Download:0

ngu van 6

Thêm vào bộ sưu tập

ngu van 6

Đọc:63Ngày tạo:18/04/2013Download:0

ngu van 6

Thêm vào bộ sưu tập

de thi ngu van 6 hoc ki 2 hay

Đọc:80Ngày tạo:18/04/2013Download:0

de thi ngu van 6 hoc ki 2 hay

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong ngu van 6 hk2

Đọc:52Ngày tạo:18/04/2013Download:0

ÔN TẬP VĂN 6 HKII1. Văn bản nào sau đây được gọi là văn bản nhật dụng?A. Bức tranh của em gái tôi. C. Cầu Long Biên – Chứng nhân lịch sử.B. Buổi học cuối cùng. D. Đêm nay Bác không ngủ.2. Phương th

Thêm vào bộ sưu tập

giao an buoi sang quyen 1

Đọc:82Ngày tạo:18/04/2013Download:0

To¸n (tiÕt25) Mi li mÐt vu«ng - B¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch.I.Môc tiªu:- BiÕt tªn gäi, kÝ hiÖu ®é lín cña mi li mÐt vu«ng. Quan hÖ gi÷a mi li mÐt vu«ng vµ x¨ng ti mÐt v

Thêm vào bộ sưu tập

KSCL HKII Ngu Van 6

Đọc:54Ngày tạo:18/04/2013Download:0

KSCL HKII Ngu Van 6

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an ngu van 8 HK I rat hay day du

Đọc:155Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Tuần 1 Tiết 1 – 2 Văn bản : Tôi đi học A. Mục tiêu cần đạt : - Hiểu và phát triển được những cảm giác êm dịu, trong sang, mang mác buồn của nhân vật “Tôi” ở buổi tịu trường đầu tiên trong đời, qua

Thêm vào bộ sưu tập

De kiem tra va dap an 15 phut Ngu van 6

Đọc:91Ngày tạo:18/04/2013Download:0

De kiem tra va dap an 15 phut Ngu van 6

Thêm vào bộ sưu tập

CAC DE KT NGU VAN 6 HKI 11-12(D AN MT)

Đọc:62Ngày tạo:18/04/2013Download:0

CAC DE KT NGU VAN 6 HKI 11-12(D AN MT)

Thêm vào bộ sưu tập