Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Giáo dục công dân NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG

Giáo dục công dân NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG

Đọc:209Ngày tạo:06/03/2013Download:0

A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được tài sản của nhà nước bao gồm nhưũng gì. một số quy định của nhà nước về bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. 2. Kĩ năng: HS biết bảo vệ, tô

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

Đọc:409Ngày tạo:06/03/2013Download:0

A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được nội dung quyền sở hữu và những tài sản thuộc sở hữu của công dân. 2. Kĩ năng: HS biết tự bảo vệ tài sản của mình và tôn trọng tài sản của người khác

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

Đọc:117Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I.Mục tiêu:1.Kiến thức: HS hiểu được:-Vì sao cần phải bảo vệ Tổ quốc?-Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân?-Trách nhiệm của công dân? 2.Kĩ năng:-Thường xuyên rèn luyện sức khoẻ, luyện tập quân sự, tha

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đọc:101Ngày tạo:06/03/2013Download:0

A. Mục tiêu bài học.1. Kiến thứcGiúp HS hiểu được:- Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của ai, ra đời ta bao giời, do ai (Đảng nào ) lãnh đạo?- Cơ cấu tổ chức của Nhà nước ta hiện

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC

Đọc:1331Ngày tạo:06/03/2013Download:3

1.Kiến thức: -Giúp HS hiểu nội dung, ý nghĩa và những yêu cầu của việc tôn trọng, học hỏi tinh hoa của các dân tộc khác. 2.Kĩ năng: - HS biết tiếp thu tinh hoa một cách có chọn lọc, phù hợp, tham gi

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân TÔN TRỌNG KỈ LUẬT

Đọc:478Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I/ Mục tiêu bài học: 1/ Kiến thức: Giúp HS hiểu thế nào là tôn trọng kỉ luật, ý nghĩa và sự cần thiết phải tôn trọng kỉ luật. 2/ Kĩ năng: HS biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC

Đọc:143Ngày tạo:06/03/2013Download:0

A.Mục tiêu: 1.Kiến thức : - HS hiểu thế nào là tôn trọng người khác, biểu hiện, ý nghĩa 2.Thái độ : - Học tập hành vi tôn trọng ngưòi khác - Có thái độ phê phán hành vi thiếu tôn trọng

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân Tôn sư trọng đạo

Đọc:105Ngày tạo:06/03/2013Download:0

1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:- Thế nào là tôn sư trọng đạo?. - Vì sao phải tôn sư trọng đạo?. ý nghĩa của tôn sư trọng đạo.2. Thái độ- Học sinh có thái độ biết ơn, kính trọng với thầy cô giáo. - P

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân TÔN TRỌNG LẼ PHẢI

Đọc:104Ngày tạo:06/03/2013Download:0

A. Mục tiêu: 1.Kiến thức: -HS hiểu được thế nào là tôn trọng lẽ phải, biểu hiện, ý nghĩa? 2.Kỷ năng: -HS có thói quen và biết tự kiểm tra hvi của mình để rèn luyện bản thân trở thành người biết tôn

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân Bảo vệ di sản văn hoá

Đọc:91Ngày tạo:06/03/2013Download:0

A. Mục tiêu bài học1. Kiến thứcGiúp học sinh hiểu- Khái niệm di sản văn hoá bao gồm di sản phi vật thể và di sản văn hoá vật thể.- Hiểu sự khác nhau giữa di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi v

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Đọc:552Ngày tạo:06/03/2013Download:2

A. Mục tiêu bài học1. Kiến thức- Giúp học sinh hiểu: Khái niệm môi trường, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của môi trường đối với sự sống và phát triển của con người xã hội.2. Thái độ- Bồi dưỡng

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đọc:240Ngày tạo:06/03/2013Download:1

A. Mục tiêu bài học1.kiến thức: Học sinh hiểu thế nào là công dân nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.2.Kĩ năng: - Học sinh có khả năng phân biệt sơ bộ các trường hợp là công dân Việt Nam và các n

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH

Đọc:663Ngày tạo:06/03/2013Download:1

A. Mục tiêu:1.Kiến thức: -Giúp HS hiểu 1số quy định cơ bản của PL về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.2.Kĩ năng: - HS biết cách ứng xử với các thành viên trong gia đình phù hợp với quy đ

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Đọc:134Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I.Mục tiêu bài học:1.Kiến thức: - HS hiểu được khái niệm hôn nhân và các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam.-Các điều kiện để được kết hôn, các trường hợp cấm kết hôn Quyền và nghĩa vụ

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Đọc:99Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I.Mục tiêu:1.Kiến thức: HS hiểu được:-Lao động là gì?-ý nghĩa quan trọng của lao động đối với con người và xã hội.-Nội dung quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. 2.Kĩ năng:-Biết được các loại hợp đ

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân Quyền được bảo vệ chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

Đọc:526Ngày tạo:06/03/2013Download:2

A. Mục tiêu bài học1. Kiến thức- HS nắm được một số quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em Việt Nam. Vì sao phải thực hiện các quyền đó.2. Thái độ- Biết ơn sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, nhà trường

Thêm vào bộ sưu tập

Công đoàn Bảo vệ lợi ích

Đọc:62Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Đề cương chuyên đề:CÔNG ĐOÀN THAM GIA QUẢN LÝ, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNGBáo cáo viên: BÙI QUỐC HỢP: PCT LĐLĐ THỊ XÃ BẢO LỘCA/ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG:Điều 10 Hiến phá

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đọc:63Ngày tạo:06/03/2013Download:0

A. Mục tiêu bài học:Kiến thức: HS hiểu định nghĩa đơn giản về pháp luật vai trò của pháp luật.Bồi dưỡng cho HS tình cảm, niềm tin vào pháp luật thái độ.Kỹ năng: Hình thnàh ý thức tôn trọng pháp luật v

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục công dân Bảo vệ hoà bình

Đọc:81Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I/Mục tiêu:1.Kiến thức: Hiểu được giá trị của hoà bình và hậu quả tai hại của chiến tranh. Hiểu sự cần thiết phải bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.2.Kĩ năng: Tích cực tham gia các hoạt động vì hoà b

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Công dân 8 bài Tôn trọng người khác

Đọc:464Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 3 TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC. Tiết 3 Ngày dạy : · Mục tiêu : -Kiến thức : Giúp cho học sinh : -Hiểu thế nào là tôn trọng người khác

Thêm vào bộ sưu tập