Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

KIEM TRA 45' - UNIT 12+13+14 - CO KEY

KIEM TRA 45' - UNIT 12+13+14 - CO KEY

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Hai Hau A Upper Secondary School Code: 001School year : 2010 - 2011Name : TEST : ENGL

Thêm vào bộ sưu tập

BAI KIEM TRA 45' - UNIT 12 +13 ... CO KEY -HOT

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Hai Hau A Upper Secondary School Code: 001School year : 2010 - 2011Name : TEST : ENGL

Thêm vào bộ sưu tập

Kiem tra 45' Unit 12,13,14

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

MA TRẬNĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (BÀI 12,13,14)Tên chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộngCấp độ thấpCấp độ caoPhoneticsEndingSound “s”, “ed” 44SpeakingAsk and answer11Reading(Topic:

Thêm vào bộ sưu tập

Kiem tra 45' Unit 12,13,14

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

MA TRẬNĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (BÀI 12,13,14)Tên chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộngCấp độ thấpCấp độ caoPhonetics/s/ , /z/24/f/ , /v/2SpeakingAsking opinion11Reading(Topic

Thêm vào bộ sưu tập

de kiem tra 45' Eng 8 unit 12,13,14

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Name: …………………………………………………………………… Test 45 minutesClass: 8 / ………… Unit 12, 13, 14Date: ………………………………………………………………………MarksTeacher’s comments(1-2) I. Choose the word whose underlined sound is pron

Thêm vào bộ sưu tập

KIEM TRA-12-45' 12-13-14

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Đề kiểm tra chất lượng số 05 năm học 2011- 2012Môn: Tiếng Anh 12 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề: 505Họ và tên thí sinh:………………………..

Thêm vào bộ sưu tập

BAI KIEM TRA UNIT 12, 13, 14 - HOT

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Name : TEST : ENGLISH 12 E 01Class : 12 C

Thêm vào bộ sưu tập

kiem tra 45 anh van 11 unit 12-14

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:1

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 5(BÀI 12 ĐẾN BÀI 14)MÔN : TIẾNG ANH 11Question typeKnowing (K)Understanding (U)Applying (A)Number of items18148Percentage45%35%20%Part I: PronunciationStressChoose the word that

Thêm vào bộ sưu tập

Ktra 45 sau bai 14 12 NC co key

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Second Term test- English 12 FULL NAME: TEST 3__ TIME ALLOWANCE: 45’ CLASS: 12 CODE: 311 RESULT: Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the others.A. brow

Thêm vào bộ sưu tập

de kiem tra 12 co key hki

Đọc:6Ngày tạo:19/07/2013Download:0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO ĐỀ THI KIỂM TRA 1 TIẾT-SỐ 2 HKI (2011-2012) QUẢNG NAM MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ

Thêm vào bộ sưu tập

kiem tra 1 tiet tieng anh unit 12+13+14

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

kiem tra 1 tiet tieng anh unit 12+13+14

Thêm vào bộ sưu tập

KIỂM TRA 45' (Unit 11-12) + KEY

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the restA. wear B. here C. where D. pairA. parked B. played C. stayed D. lovedA. books B. cuts C. pubs D. caps Choose the

Thêm vào bộ sưu tập

bai kiem tra 45' so 2 English 10 co key

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

NGUYEN DU HIGH SCHOOL THE SECOND TESTCLASS: 10A……. ENGHLISH 10 Time allowed: 45’A. TRAÉC NGHIEÄMI. Choose the word that has pronounced differently from others1. a. all b. walk c. what d. water2

Thêm vào bộ sưu tập

revision unit 12, 13, 14

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

REVISION UNIT 12, 13, 14I. Choose the word that has the underlined letter(s) pronounced differently the others:a. because b. busy c. compose d. easily2. a.

Thêm vào bộ sưu tập

exercise unit 12, 13, 14

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Name: ................................................Class: 10A.... Date: ...............................EXERCISE: VING, Ved3 - adj, GERUNDI. Choose the best answer.1. The old man has saved a lot of

Thêm vào bộ sưu tập

UNIT 14- BT MLH LOP 12 - KEY

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

INTERNATIONA OLRGANIZATIONSTEST 1Choose the word which is stressed differently from the rest.a. civilian b. official c. temporary d. tsunamia. colleague b. appall c. devote d. victima. i

Thêm vào bộ sưu tập

Practice test UNIT 13 lop 12+ Key

Đọc:27Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Unit 13 : THE 22nd SEA GAMESPRACTICE TEST I. PhoneticsA. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest1. A. polo B. lottery C. popular D. dolphin2. A. smooth B.

Thêm vào bộ sưu tập

UNIT 13- BT MLH LOP 12 - KEY

Đọc:11Ngày tạo:19/07/2013Download:0

THE 22nd SEAGAMESTEST 1Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.a. events b. spirit c. Asian d. silvera. gold b. region c. organize d. game.a. t

Thêm vào bộ sưu tập

Test of unit 13,14+key

Đọc:9Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TEST OF UNIT 13-14 A. PHONETICS1 — 5. Pick out the word whose underlined and bold part is pronounce differently from that of the other words.1.A.browse B.tow C. blow D.close2.A. dangerous B. pa

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kt 45' sau unit 12-13-14 TL ... có đáp án

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

NGƯỜI RA ĐỀ: NGUYỄN SAO NGÀY RA ĐỀ: 20-03 - 2010ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIẾNG ANH 11 - TIẾT PPCT 88 TUẦN KIỂM TRA 30ĐỀ A HỌ VÀ TÊN:……………………………… LỚP 11 A ĐIỂM :A.TRẮC NGHIỆM( 4 ĐIỂM )Học sin

Thêm vào bộ sưu tập