Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Trac nghiem tieng anh lop 5

Trac nghiem tieng anh lop 5

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

I. Khoanh tròn vào đáp án đúng trong mỗi câu sau. 1. What was the matter with him? He a toothacheA. to have B. have C. has D. had2. What subject is he ……… now? Vietnamese.A. to learn B. learn C

Thêm vào bộ sưu tập

trac nghiem tieng anh

Đọc:27Ngày tạo:19/07/2013Download:0

trac nghiem tieng anh

Thêm vào bộ sưu tập

Tieng Anh trac nghiem

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

200 CÂU TRẮC NGHIỆM ENGLISH 7 I-PRONUNCIATIONS:1. a. school b. scout c. sew d. sugar2. a. middle b. mile c. kind d. time3. a. books b. cats

Thêm vào bộ sưu tập

trac nghiem tieng anh

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

REVISION FOR THE FINAL TEST _ ENGLISH 121. So far he has learnt unit 5 of the book .a. as long as b. as long as possible c. meanwhile d. up to now 2. A telephone ___________by Alexander Graham

Thêm vào bộ sưu tập

trac nghiem tieng anh

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TENSES.Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.1. He ____ for Lo

Thêm vào bộ sưu tập

trac nghiem Tieng Anh 9

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ôn tậpI.Choose the word which is pronounceddifferently from the other.1. a. primary b. divide c. comprise d. religion2. a. school b. children c. Chinsese d. church

Thêm vào bộ sưu tập

trac nghiem tieng anh A

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Test 1________ a crowd in the street. A) It`s B) There is C) That`s D) Is 2. Our house has four bedrooms: I have the ________. A) most smallest B) more small C) smaller D) smallest 3. Mrs Lee`s son

Thêm vào bộ sưu tập

trac nghiem tieng anh 6

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CHOOSE THE BEST ANSWER- ENGLISH 61: Ba: Hello, my ............... is Ba.A. nameB. fineC.you D.am2: Linh: Hi, I .............. Linh. A. areB.amC.isD.name 3: Hoa: How ................ you, Hai?

Thêm vào bộ sưu tập

trac nghiem tieng anh C

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

1. Food prices have been ________ steadily for at least twenty years. A) rising B) raising C) lifting D) growing 2. I`ll have to study very hard, ________ I can pass the exam. A) in order B) so that

Thêm vào bộ sưu tập

de thi tieng trac nghiem tieng anh

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐiểmSố: ................................Chữ: .............................Giám khảo số 1:Chữ ký: ...................................................Họ và tên: .........................................

Thêm vào bộ sưu tập

Đe trac nghiem lop 5

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Khối : 5Họ và tên học sinh:Thời gian thi : .....Lớp : 5Ngày thi : Đề thi TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 5 (Đề 2)Câu 1 : 1995 x 1995Điền d

Thêm vào bộ sưu tập

De trac nghiem mon Tieng Viet 5

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

LỜI NÓI ĐẦUNhằm giúp đỡ cho các thầy cô giáo thêm tài liệu giảng dạy, cũng như đề kiểm tra. Chúng tôi biên soạn cuốn đĩa “câu hỏi trắc nghiệm và bài tập nâng cao 5 môn: Toán, Tiếng Việt, Lịch Sử, Địa

Thêm vào bộ sưu tập

Bai tap trac nghiem tieng Anh 9

Đọc:41Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Bai tap trac nghiem tieng Anh 9

Thêm vào bộ sưu tập

on tap trac nghiem tieng anh 7

Đọc:30Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Grade 7 th I. Phonetic1.A.sureB.sawC.sendD.sit 2.A.takeB.arcadeC.image D.days3.A.playsB.looksC.wantsD.helps4.A.decidedB.preferredC.listenedD.enjoyed5.A.muchB.drugC.buffaloD. future6. A. horribleB. ho

Thêm vào bộ sưu tập

Trac nghiem tieng anh 10- 16 unit

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:0

UNIT 1. A DAY IN THE LIFE OF ...I. Write the word so that /I/ becomes /i:/ and vice versA. /i/ /i:/1. rich reach 2................... peakhit ................................. beatrid .........

Thêm vào bộ sưu tập

420 Cau hoi trac nghiem tieng anh

Đọc:27Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Câu 1.The teacher spent an hour ________ the new lesson. A. explain B. to explain C. explaining D. explained Câu 2.He found a watch in the street, and then he ________ to return it to the loser. A. ha

Thêm vào bộ sưu tập

trac nghiem gioi tu tieng anh

Đọc:26Ngày tạo:19/07/2013Download:0

I. Insert suitable prepositions in the following. ( at, in or to ) 1 Could I speak . . . Tom, please? ~ I`m afraid Tom`s . . . work. But Jack`s .... Would you like to speak . . . him? 2 How do

Thêm vào bộ sưu tập

Ngan hang trac nghiem Tieng Anh 12

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM ANH 12 – ÔN THII. Tìm một từ mà phần ( ) có cách phát âm khác với những từ còn lại1.@ A. bar(g)ain B. fra(g)ilc C. (g)eneral D. lugga(g)e2. A. divi(s)ible @B. deci(s)ion C.

Thêm vào bộ sưu tập

phan mem trac nghiem tieng anh

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:1

English TestXin giới thiệu với bạn phần mềm trắc nghiệm tiếng Anh English Test với hơn 3.000 câu hỏi được tổng hợp và phân loại thành nhiều chủ đề như: Thành ngữ, Giới từ, Sở hữu, To Be, So sánh, Phát

Thêm vào bộ sưu tập

bap trac nghiem tieng anh 8

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phòng gd-đtViệt trìđề kiểm tra TNKQ – Môn: Tiếng anh lớp 8 - tuần 22Người ra đề:Đinh Thị Tịnh- THCS Thọ SơnHà Thu Thuỷ- THCS Phượng LâuCâu 1. The glass……………in to small pieces.A. brokenB. is brokenC. b

Thêm vào bộ sưu tập