đề thi các cấp phổ thông,đề thi đại học,đề thi học học kỳ...

Tìm Kiếm:

tu vung va bai tap tieng anh 11 theo tung unit

tu vung va bai tap tieng anh 11 theo tung unit

Đọc:864Ngày tạo:18/04/2013Download:41

Unit 11: SOURSES OF ENERGYI. VocabularyReading: Alternative/ ɔ:l'tə:nətiv/(a) thay thếat the same time/exp) cùng lúcavailable/ ə'veiləbl/(a) sãn cóballoon/ bə'lu:n/(n) bong bóngcoal / /koul/than đácos

Thêm vào bộ sưu tập

Toan bo bai tap tieng Anh 10 theo tung Unit

Đọc:606Ngày tạo:18/04/2013Download:56

UNIT 1 A DAY IN THE LIFE OF ...I. Write the word so that /I/ becomes /i:/ and vice versa. /i/ /i:/1. rich reach 2................... peakhit ................................. beatrid .........

Thêm vào bộ sưu tập

Tu vung tieng Anh lop 11 (Bai 11 - Sources of energy)

Đọc:169Ngày tạo:18/04/2013Download:3

Tu vung tieng Anh lop 11 (Bai 11 - Sources of energy)

Thêm vào bộ sưu tập

TU VUNG TIENG ANH 9-UNIT 1

Đọc:253Ngày tạo:18/04/2013Download:3

TU VUNG TIENG ANH 9-UNIT 1

Thêm vào bộ sưu tập

Bai tap Tu vung Anh 7 Hoc ki 2

Đọc:90Ngày tạo:18/04/2013Download:1

Bai tap Tu vung Anh 7 Hoc ki 2

Thêm vào bộ sưu tập

Bai tap Tu vung Anh 7 Hoc ki 1

Đọc:88Ngày tạo:18/04/2013Download:2

Bai tap Tu vung Anh 7 Hoc ki 1

Thêm vào bộ sưu tập

on tap tung vung unit 12,13,14

Đọc:77Ngày tạo:18/04/2013Download:2

REVIEW UNIT 12,13,14III. Choose the best option to complete the sentence.1. The school boys are in hurry _______ miss their school bus. a. not to b. in order not c. so as d. so as not2. You m

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap anh hoc k 1 theo tung baiu

Đọc:105Ngày tạo:18/04/2013Download:5

bai tap anh hoc k 1 theo tung baiu

Thêm vào bộ sưu tập

Tu Vung Lop 11 Unit 11

Đọc:119Ngày tạo:18/04/2013Download:3

Tu Vung Lop 11 Unit 11

Thêm vào bộ sưu tập

on tapthi tnthpt tu vung tieng anh

Đọc:101Ngày tạo:18/04/2013Download:5

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. He has been very interested in doing research on _______ since he was at high scho

Thêm vào bộ sưu tập

Tu Vung Lop 11 Unit 9

Đọc:165Ngày tạo:18/04/2013Download:6

UNIT 9: THE POST OFFICE WORDLISTA. READING1. equip (v): [i'kwip] (with)trang bị2. advanced (a): [əd'vɑ:ns] tiên tiến3. spacious (a): ['spei∫əs] rộng rãi4. offer (v): ['ɔfə] đề nghị, cung cấp5. wel

Thêm vào bộ sưu tập

Tu Vung Lop 11 Unit 12

Đọc:104Ngày tạo:18/04/2013Download:3

Tu Vung Lop 11 Unit 12

Thêm vào bộ sưu tập

Tu Vung Lop 11 Unit 10

Đọc:102Ngày tạo:18/04/2013Download:2

Tu Vung Lop 11 Unit 10

Thêm vào bộ sưu tập

Tu Vung Lop 11 Unit 14

Đọc:97Ngày tạo:18/04/2013Download:3

Tu Vung Lop 11 Unit 14

Thêm vào bộ sưu tập

Tu Vung Lop 11 Unit 15

Đọc:95Ngày tạo:18/04/2013Download:3

Tu Vung Lop 11 Unit 15

Thêm vào bộ sưu tập

Tu Vung Lop 11 Unit 13

Đọc:71Ngày tạo:18/04/2013Download:3

Tu Vung Lop 11 Unit 13

Thêm vào bộ sưu tập

cac tap theo tung dv bai

Đọc:123Ngày tạo:18/04/2013Download:6

Bieân soaïn: Taäp theå GV Tieáng Anh caùc tröôøng THPT Tænh Beán Tre Naêm: 2011 Taøi lieäu löu haønh noäi boäI. SOME GRAMMATICAL POINTS1. TENSES 1

Thêm vào bộ sưu tập

BAI TAP TIENG ANH HAY LOP 7- UNIT 4

Đọc:1066Ngày tạo:18/04/2013Download:35

BAI TAP TIENG ANH HAY LOP 7- UNIT 4

Thêm vào bộ sưu tập

BAI ON TAP TIENG ANH UNIT 8 LOP 7

Đọc:435Ngày tạo:18/04/2013Download:7

BAI ON TAP TIENG ANH UNIT 8 LOP 7

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap unit 1 tieng anh 10 (co ban)

Đọc:333Ngày tạo:18/04/2013Download:5

UNIT 1 : A DAY IN THE LIFE OF …: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others: 1. A. routine B. literature C. kindness D. fifty 2. A. peasant B. appeal C

Thêm vào bộ sưu tập