Tìm Kiếm:

DE VIOLYMPIC LOP 6 VONG 7 giai

DE VIOLYMPIC LOP 6 - VONG 7 giai

Đọc:256Ngày tạo:18/07/2013Download:1

BÀI THI SỐ 190Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1: Biết rằng . Số các giá trị của thỏa mãn là Câu 2: Dùng cả ba chữ số 1; 6; 9 để viết các số có ba chữ số chia hết cho 2. Số các số viết được là

Thêm vào bộ sưu tập

DE VIOLYMPIC LOP 6 - VONG 8- giai

Đọc:550Ngày tạo:18/07/2013Download:5

BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1: Hiệu nào sau đây chia hết cho 7 ?62 - 2028 - 684 - 3463 - 29Câu 2: Khẳng định nào sau đây đúng ?Số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 5Số có tận cùng là 8 thì chi

Thêm vào bộ sưu tập

DE VIOLYMPIC LOP 1 - VONG 15 giai

Đọc:47Ngày tạo:19/07/2013Download:2

Bộ đề thi toán lớp 1 - Vòng 15 (Ra ngày 10/3/2011)Gồm có: 08 đềĐề 1:Bài thi số 1: BÀI THI SỐ 2Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! An có 19

Thêm vào bộ sưu tập

DE VIOLYMPIC LOP 8 - VONG 1 den VONG 8- giai

Đọc:250Ngày tạo:18/07/2013Download:8

V1-1,2,3Câu 1:Kết quả của biểu thức tại là Câu 2:Kết quả của biểu thức khi và là Câu 3:Kết quả rút gọn của , với là Câu 4:Giá trị của biểu thức tại là Câu 5:Giá trị của biểu thức là Câu 6:Giá trị của

Thêm vào bộ sưu tập

de thi violympic lop 6 vong 10

Đọc:318Ngày tạo:18/07/2013Download:7

Đề thi Violympic vòng 10Đề 1:Câu 1: Số nguyên tố lớn nhất có dạng là Câu 2: Có bao nhiêu số tự nhiên là bội của 25 đồng thời là ước của 300 ?Trả lời: số.Câu 3: Tập hợp các ước chung của hai số 8 và 12

Thêm vào bộ sưu tập

de thi violympic lop 6 vong 15

Đọc:163Ngày tạo:18/07/2013Download:10

VÒNG 15 LỚP 6BÀI THI SỐ 1Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm , biết: . Kết quả là 24Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho phân số có mẫu là 2

Thêm vào bộ sưu tập

DE VIOLYMPIC LOP 6 - VONG 5

Đọc:159Ngày tạo:18/07/2013Download:2

BÀI THI SỐ 190Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1: Kết quả so sánh và là .Câu 2: Kết quả của phép tính 53.39 + 47.39 – 53.21 – 47.21 là Câu 3: Viết dưới dạng một lũy thừa của số 3.3.3.9 là với

Thêm vào bộ sưu tập

De thi Violympic lop 6 vong 17

Đọc:136Ngày tạo:18/07/2013Download:4

Đề thi Violympic lớp 6 vòng 17Bài thi số 2:Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Một bể nước đã được bơm đầy 40% dung tích, cần bơm thêm 600 lít nữa thì đầy bể. Dung tích của bể là lít.Câu 2:Điề

Thêm vào bộ sưu tập

de thi violympic lop 6 vong 15

Đọc:108Ngày tạo:18/07/2013Download:4

VÒNG 15 LỚP 6BÀI THI SỐ 1Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm , biết: . Kết quả là 24Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho phân số có mẫu là 2

Thêm vào bộ sưu tập

de thiu violympic lop 6 vong 25

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

1+1 = 2

Thêm vào bộ sưu tập

de violympic toan 7 vong 6

Đọc:99Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Vong 6BÀI THI SỐ 2Chọn đáp án đúng:Câu 1: Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?Câu 2: Số được viết dưới dạng phân số là:Câu 3: Số 1,2(25) được viết dưới dạng phân số tối giản v

Thêm vào bộ sưu tập

De thi giai toan violympic lop 2 vong 17

Đọc:67Ngày tạo:19/07/2013Download:2

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 2 VÒNG 17Vòng 17 – B1Vòng 17-B2Vòng 17-B3Vòng 17-B4Vòng 17-B5Vòng 17-B6

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic vong 10 lop 6

Đọc:390Ngày tạo:18/07/2013Download:1

BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1: Số phân tích ra thừa số nguyên tố là .Câu 2: Số ước của số  là Câu 3: Số ước chung của hai số 16 và 64 là Câu 4: Số nguyên tố lớn nhất có dạng  

Thêm vào bộ sưu tập

violympic lop 6 vong 15

Đọc:140Ngày tạo:18/07/2013Download:8

BÀI THI SỐ 1Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm số tự nhiên , biết là ước chung của ba số 280; 700; 420 và 40 Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic vong 17 lop 6

Đọc:67Ngày tạo:18/07/2013Download:2

BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1: Ở một trường THCS, số học sinh giỏi của khối 6 là 118 em, chiếm 23,6% số học sinh của khối. Số học sinh khối 6 của trường đó là Câu 2: Một mảnh

Thêm vào bộ sưu tập

vong 1 lop 6 violympic

Đọc:42Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI THI SỐ 1Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1: Cho các số tự nhiên thỏa mãn . Vậy Câu 2: Số tự nhiên lẻ sao cho là số Câu 3: Tập hợp các chữ số của số 2010 là {} (Viết các phần tử theo giá tr

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC LOP 5 - VONG 6

Đọc:29Ngày tạo:19/07/2013Download:0

VIOLYMPIC LỚP 5 – VÒNG 6 (12-11-2011)--- tham khảo ---BÀI 3:1/ ĐS: 86302/- Hiệu hai số là 3+3+2 = 8 ĐS: 191 và 1993/- Hiệu hai số là 1+2+1=4 ĐS: 168 và 1724/- Hiệu : 131+1=

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC LOP 4 - Vong 6

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

VIOLYMPIC LỚP 4 – VÒNG 6 (12-12-2011)--- tham khảo ---Bài 3:1/ Đáp số: 272/ Đáp số: 181/5 đổi ra phút + 6 phút3/ Đáp số: 25Tổng hai số 35x24/ Đáp số: 19Đoa

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC LOP 3 - Vong 6

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

VIOLYMPIC LỚP 3 – VÒNG 6 (12-11-2011)--- tham khảo ---Bài 2:1/ Đáp số: 95x2-1=92/ Đáp số: 323/ Đáp số: 84/ Đáp số: 65/ Đáp số: 166/ Đáp số: 16

Thêm vào bộ sưu tập

violympic lop 4 vong 6

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Vong 6Bài thi số 1: Xếp các cặp có kết quả bằng nhau....................................................................................................................................................

Thêm vào bộ sưu tập
1