Tìm Kiếm:

bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải

bài tập có lời giải kế toán tài chính

Đọc:2519Ngày tạo:13/12/2012Download:130

Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho có tài liệu trong tháng 10/N như sau ( 1000 đ). 1. Thu mua vật liệu chính nhập kho ,chưa trả tiền cho công ty X. Giá m

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập kế toán tài chính (có lời giải) (65 trang)

Đọc:2089Ngày tạo:13/12/2012Download:192

CHƯƠNG 1 – KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như s

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp (có lời giải)

Đọc:2717Ngày tạo:13/12/2012Download:111

Bài 2.1:A. Tại ĐV HCSN M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).I. Số dư đầu tháng 2N:- ¬TK 111 : 300.000- TK 112 : 240.000- TK 008 : 900.000- Các tài khoản khác có số dư hợp lýII. Các nghiệp vụ k

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập môn Tài Chính Doanh Nghiệp

Đọc:1737Ngày tạo:13/12/2012Download:27

Bài tập môn Tài Chính Doanh Nghiệp 1. Bảng cân đối kế toán ĐVT : VNĐ Tài sản ngắn hạn Tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắ

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập tài chính doanh nghiệp

Đọc:1602Ngày tạo:16/10/2012Download:7

phần i: tcdn i- cp của dn 1- khái niệm cp của dn là toàn bộ cp hđkd và cphđ khác mà dn phải bỏ ra để thực hiện các hđ trong 1 thời kì nhất định. 2- nội dung: cp của dn gồm cp hđkd và cphđ khác * cphđk

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp

Đọc:1127Ngày tạo:13/12/2012Download:47

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp Chương 1Câu hỏi:Câu 1. Mục tiêu của quản trị tài chính là gì? Tại sao chỉ tiêu giá trị thị trường gia tăng của vốn chủ sở hữu (MVA) lại là chỉ tiêu quan trọng để đán

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp

Đọc:550Ngày tạo:13/12/2012Download:11

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp Chương 1 Câu hỏi: Câu 1. Mục tiêu của quản trị tài chính là gì? Tại sao chỉ tiêu giá trị thị trường gia tăng c ủa v ốn chủ sở hữu (MVA) lại là chỉ ti

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Đọc:466Ngày tạo:13/12/2012Download:21

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Tài chính doanh nghiệp là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính quan trọng có vai trò tích cực trong quản lý, điều hành và kiểm soát cá

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Đọc:428Ngày tạo:13/12/2012Download:17

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPTính giá thành sản phẩm Doanh thu lợi nhuận phân phối Tài sản lưu động, vốn lưu động Phần II Tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp

Đọc:375Ngày tạo:13/12/2012Download:4

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp Chương 1 Câu hỏi: Câu 1. Mục tiêu của quản trị tài chính là gì? Tại sao chỉ tiêu giá trị thị trường gia tăng của vốn chủ sở hữu (MVA) lại là chỉ tiêu

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập ôn tài chính doanh nghiệp

Đọc:313Ngày tạo:13/12/2012Download:8

bài tập ôn tài chính doanh nghiệpbài tập ôn tài chính doanh nghiệp dành cho các bạn sinh viên tham khảo để học tốt môn tài chính doanh nghiệp

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Đọc:294Ngày tạo:13/12/2012Download:9

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPTính giá thành sản phẩm Doanh thu lợi nhuận phân phối Tài sản lưu động, vốn lưu động Phần II Tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Đọc:232Ngày tạo:13/12/2012Download:7

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPTính giá thành sản phẩm Doanh thu lợi nhuận phân phối Tài sản lưu động, vốn lưu động Phần II Tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Đọc:221Ngày tạo:13/12/2012Download:7

Đây là bải giảng lớp mình học, mình post lên để các bạn tham khảo nhé.NỘI DUNGChương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệpChương 2: Vốn cố định của doanh nghiệpChương 3: Vốn lưu động của do

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Đọc:192Ngày tạo:13/12/2012Download:6

Tài chính doanh nghiệp là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính quan trọng có vai trò tích cực trong quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Tài chính doanh nghiệp

Đọc:184Ngày tạo:13/12/2012Download:5

BÀI TẬP : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Lời nói đầu Tài chính doanh nghiệp là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính quan trọng có vai trò tích cực t

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập tài chính doanh nghiệp

Đọc:165Ngày tạo:13/12/2012Download:3

Bài tập tài chính doanh nghiệp MỤC LỤC Nội dung Trang Lời giới thiệu 1 Mục lục 2 P

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Đọc:19Ngày tạo:18/02/2014Download:2

Tài chính doanh nghi ệp là m ộ t trong nhữ ng công cụ qu ản lý kinh tế tài chính . quan tr ọng có vai trò tích c ự c trong quản lý, đ iều hành và kiểm soát các hoạt động . kinh tế, tài chính c ủ a d

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Đọc:19Ngày tạo:20/01/2014Download:0

Trong những năm qua cùng với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, nhiều chính sách tài chính đã thay đổi cho phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế hiện hành. Để phục vụ cho quá tr

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp

Đọc:0Ngày tạo:08/08/2014Download:0

<p>Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp<br /> &nbsp;Tài liệu FTU&nbsp;<br /> &nbsp;Đại học Ngoại thương</p>

Thêm vào bộ sưu tập
1