Tìm Kiếm:

các dạng bài tập Anken

bài tập anken

Đọc:622Ngày tạo:10/11/2012Download:14

BÀI TẬP ANKENI, CÁC CHÚ Ý KHI GIẢI TOÁN1,khi đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X mà số mol khí = thì kết luận chất ban đầu có dạng 2, cho anken X qua dung dịch nước brom,dung dịch thuốc tím

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập về Anken

Đọc:316Ngày tạo:10/11/2012Download:7

BÀI TẬP VỀ ANKEN

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập về Anken

Đọc:202Ngày tạo:19/07/2013Download:11

BÀI TẬP ANKENHỗn hợp X gồm propen và một đồng đẳng B theo tỉ lệ thể tích 1:1. Đốt 1 thể tích hỗn hợp X cần 3,75 thể tích oxi (cùng đk). CTPT B?Một hỗn hợp khí A đẳng mol gồm 1 ankan, 1 anken có cùng s

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Anken

Đọc:129Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BÀI TẬP VỀ ANKEN

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập anken

Đọc:114Ngày tạo:18/04/2013Download:6

bài tập anken

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI TẬP ANKEN

Đọc:92Ngày tạo:18/07/2013Download:1

ANKEN1. Anken là :A. Hidro cacbon không no, mạch hở, có 1 liên kết đôi trong phân tử. B. Hidro cacbon không no, mạch hở.C. Hidro cacbon không no, mạch hở, có 1 liên kết ( trong phân tử.

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập anken

Đọc:83Ngày tạo:18/07/2013Download:3

MỘT SỐ BÀI TẬP ANKEN – TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN1. Trong phân tử các anken, theo chiều tăng số nguyên tử C, phần trăm khối lượng của CA. tăng dần B. giảm dần C. không đổi D. biến đổi không theo qui lu

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập anken

Đọc:81Ngày tạo:18/04/2013Download:2

Bài tập AnkenBÀI TẬP VỀ ANKENCâu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X làA. isohexan. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en.Câu 2: Số đồng phân của C

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập anken

Đọc:64Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài tập anken1.Hoàn thành dãy chuyển hóa sau . C2H2 - C2H4 - C2H5OH - C2H4 - C2H4(OH)2 2.C3H7OH - C3H6 - C3H8 - C2H4 - C2H5O

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập anken

Đọc:60Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Bài tập AnkenBÀI TẬP VỀ ANKENCâu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X làA. isohexan. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en.Câu 2: Số đồng phân của C

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập về Anken

Đọc:57Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BÀI TẬP VỀ ANKEN

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập anken

Đọc:48Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI TẬP VỀ ANKENCâu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là A. isohexan. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en.Câu 2:

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập anken

Đọc:44Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Bài tập AnkenBÀI TẬP VỀ ANKENCâu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X làA. isohexan. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en.Câu 2: Số đồng phân của C

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập anken

Đọc:30Ngày tạo:19/07/2013Download:1

BÀI TẬP ANKENI, CÁC CHÚ Ý KHI GIẢI TOÁN1,khi đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X mà số mol khí = thì kết luận chất ban đầu có dạng 2, cho anken X qua dung dịch nước brom,dung dịch thuốc tím

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Anken

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:1

BÀI TẬP VỀ ANKEN

Thêm vào bộ sưu tập

Các dạng bài tập

Đọc:211Ngày tạo:10/11/2012Download:3

13 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA HỌC 9 Chuyên đề 1: BÀI TẬP NHẬN BIẾT.Nhận biết không hạn chế thuốc thử.A.1: Phương pháp.A.2: Bài tập.Nhận biết bằng thuốc thử hạn chế:Nhận biết mà không dùng thêm thuốc thử n

Thêm vào bộ sưu tập

các dạng bài tập

Đọc:149Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Bài 1:cho 0.96 gam cu+dd HNO3 thu được 0.224 lít khí.chứng minh X chỉ có thể là NO hướng dẫn giải Ta có : nkl .hóa trị=hiệ

Thêm vào bộ sưu tập

các dạng bài tập

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Bài 1:cho 0.96 gam cu+dd HNO3 thu được 0.224 lít khí.chứng minh X chỉ có thể là NO hướng dẫn giải Ta có : nkl .hóa trị=hiệ

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập - Anken (Tự luận)

Đọc:478Ngày tạo:06/03/2013Download:13

Dạng 1. Danh pháp, cấu trúc và đồng phân anken Câu 1. Anken là gì? Hãy viết công thức phân tử và công thức cấu tạo chung cho anken. Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu tạo của anken với ankan và mo

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập trắc nghiệm anken

Đọc:235Ngày tạo:10/11/2012Download:10

BÀI TẬP TRẮC NGHIÊM ANKEN Câu 1 X,Y,Z là ankan,xicloankan,anken có cùng số nguyên tử C .sắp xếp nào đúng với số liên kết xicma trong X,Y,Z? A ZCâu 2 cho các anken sau 2-metylbut-2-en; 2,3-đimetylbut-2

Thêm vào bộ sưu tập
1