Tìm Kiếm:

cần làm gì để vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mac le6nin tư tưởng hồ chí minh

Đảng ta phải vận dụng sáng tạo, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới; kiên định con đường đ

Đọc:140Ngày tạo:13/08/2012Download:2

năm 1930, đảng cộng sản việt nam ra đời. sự kiện này là mốc son đánh dấu sự kết hợp các nhân tố dân tộc và giai cấp, quốc gia và quốc tế, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong bản chất của đảng. t

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Đảng ta phải vận dụng sáng tạo, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới

Đọc:30Ngày tạo:10/12/2013Download:0

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sự kiện này là mốc son đánh dấu sự kết hợp các nhân tố dân tộc và giai cấp, quốc gia và quốc tế, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong bản chất của Đảng. .

Thêm vào bộ sưu tập

Trình bày nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc, chỉ ra sự sáng tạo và sự phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin và của Hồ Chí Minh.

Đọc:241Ngày tạo:13/12/2012Download:3

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về con đường cứu nước, chiến lược CM, sách lược CM và PPCM nhằm giải phóng ách áp bức, nô dịch, XD

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Phân tích, tìm hiểu và vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Đọc:16Ngày tạo:10/12/2013Download:0

Lịch sử Việt Nam là lịch sử không ngừng đấu tranh dựng nước và giữ nước. Tinh thần yêu nước luôn đứng ở hàng đầu trong bảng giá trị tinh thần truyền thống Việt nam. Sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan

Thêm vào bộ sưu tập

Những điểm sáng tạo trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng khi Hồ Chí Minh vận dụng chủ nghĩa Mac – Lenin vào cách mạng Việt Nam

Đọc:5478Ngày tạo:16/10/2012Download:8

1. nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng cộng sản việt nam 1.1. bối cảnh lịch sử vào giữa thế kỷ xix, thực dân pháp tiến hành chiến tranh xâm lược việt nam. sau khi hoàn thành việc xâm lược

Thêm vào bộ sưu tập

Tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển tư tưởng hcm về độc lập dân tộc gắn liền với cnxh ở vn

Đọc:216Ngày tạo:13/08/2012Download:1

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xó hội là bài học lớn, xuyờn suốt quỏ trỡnh cỏch mạng việt nam, là con đường duy nhất đúng mà đảng ta và dân tộc việt nam đó lựa chọn.thực tiễn cách mạng việt na

Thêm vào bộ sưu tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam , là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta , kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại

Đọc:8515Ngày tạo:20/03/2012Download:24

định nghĩa về tư tưởng hồ chí minh có đoạn viết "tư tưởng hồ chí minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng việt nam , là kết quả của sự vận dụng và phát

Thêm vào bộ sưu tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam , là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta , kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại

Đọc:428Ngày tạo:16/07/2012Download:1

định nghĩa về tư tưởng hồ chí minh có đoạn viết "tư tưởng hồ chí minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng việt nam , là kết quả của sự vận dụng và phát

Thêm vào bộ sưu tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam , là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta , kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại

Đọc:402Ngày tạo:26/10/2012Download:0

định nghĩa về tư tưởng hồ chí minh có đoạn viết "tư tưởng hồ chí minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng việt nam , là kết quả của sự vận dụng và phát

Thêm vào bộ sưu tập

Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mác-lênin của hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam về xây dựng nhà nước kiểu mới trong cách mạng giải phóng dân tộc

Đọc:762Ngày tạo:11/08/2012Download:5

đề tài: sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mác-lênin của hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam về xây dựng nhà nước kiểu mới trong cách mạng giải phóng dân tộcbài báo dài 28 trang: công xã p

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng và bản chất chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn cách mạng hiện nay

Đọc:26Ngày tạo:10/12/2013Download:0

Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người đã dành hết cuộc đời của bản thân để mang độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Sau bao nhiêu năm bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã tìm thấy con đường, giải pháp

Thêm vào bộ sưu tập

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi

Đọc:1240Ngày tạo:29/11/2011Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài chủ tịch hồ chí minh - lãnh tụ vĩ đại của đảng và nhân dân ta, chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, danh nhân văn hoá thế giới. trước khi qua đời, người đã để lại cho

Thêm vào bộ sưu tập

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi

Đọc:267Ngày tạo:17/04/2012Download:2

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài chủ tịch hồ chí minh - lãnh tụ vĩ đại của đảng và nhân dân ta, chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, danh nhân văn hoá thế giới. trước khi qua đời, người đã để lại cho

Thêm vào bộ sưu tập

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi

Đọc:184Ngày tạo:16/10/2012Download:0

kính thưa pgs.ts nguyễn huy oánh - chủ tịch hội đồng kính thưa quý thầy, quý cô trong hội đồng kính thưa pgs.ts phạm thanh khiết - người hướng dẫn khoa học kính thưa quý vị đại biểu và các bạn được sự

Thêm vào bộ sưu tập

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi

Đọc:142Ngày tạo:17/07/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài chủ tịch hồ chí minh - lãnh tụ vĩ đại của đảng và nhân dân ta, chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, danh nhân văn hoá thế giới. trước khi qua đời, người đã để lại cho

Thêm vào bộ sưu tập

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi

Đọc:136Ngày tạo:16/07/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài chủ tịch hồ chí minh - lãnh tụ vĩ đại của đảng và nhân dân ta, chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, danh nhân văn hoá thế giới. trước khi qua đời, người đã để lại cho

Thêm vào bộ sưu tập

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi

Đọc:120Ngày tạo:16/05/2013Download:0

" MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, danh nhân văn hoá thế giới Trước khi qua đời, N

Thêm vào bộ sưu tập

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi

Đọc:104Ngày tạo:16/05/2013Download:0

1 Tác phẩm Hồ Chí Minh và văn kiện Đảng Cộng sản việt nam về chính trị Câu 1. Tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm Đường cách mệnh, Sửa đổi lối làm việc, Di

Thêm vào bộ sưu tập

Triết lý phát triển trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội và vận dụng liên hệ với điều kiện Việt Nam hiện nay

Đọc:230Ngày tạo:28/01/2013Download:1

triết lý phát triển trong tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và vận dụng liên hệ với điều kiện việt nam hiện nay i. mở đề 1. tính khoa học của đề t

Thêm vào bộ sưu tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bước phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin

Đọc:115Ngày tạo:13/12/2012Download:2

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bước phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, được vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Điều cốt lõi của tư

Thêm vào bộ sưu tập
1