Tìm Kiếm:

de thi hsg tieng anh 7 cap huyen

De thi HSG tieng Anh 8 cap huyen

Đọc:123Ngày tạo:18/04/2013Download:4

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."---------------------------------------------------------------------------------------------

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG cap huyen Tieng Anh 8

Đọc:79Ngày tạo:18/04/2013Download:1

Sè ph¸ch L­u ý: - §Ò thi gåm 4 trang, häc sinh lµm bµi trùc tiÕp vµo tËp ®Ò thi nµy. - Häc sinh kh«ng ®­îc sö dông bÊt cø tµi liÖu nµo kÓ c¶ tõ ®iÓn.____

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG cap huyen Tieng Anh 8

Đọc:47Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Sè ph¸ch L­u ý: - §Ò thi gåm 4 trang, häc sinh lµm bµi trùc tiÕp vµo tËp ®Ò thi nµy. - Häc sinh kh«ng ®­îc sö dông bÊt cø tµi liÖu nµo kÓ c¶ tõ ®iÓn.____

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG cap huyen Tieng Anh 8

Đọc:11Ngày tạo:19/07/2013Download:0

phòng gD&ĐT Việt Yênđề thi chọn học sinh giỏi cấp huyệnnăm học 2007 – 2008Môn thi: Tiếng anh 8Thời gian làm bài: 120 phút điểm Bằng số: bài thi Bằng chữ:.....................

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG cap huyen Tieng Anh 8

Đọc:10Ngày tạo:19/07/2013Download:0

phòng gD&ĐT Việt Yênđề thi chọn học sinh giỏi cấp huyệnnăm học 2007 – 2008Môn thi: Tiếng anh 8Thời gian làm bài: 120 phút điểm Bằng số: bài thi Bằng chữ:.....................

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG cap huyen Tieng Anh 8

Đọc:9Ngày tạo:19/07/2013Download:0

phòng gD&ĐT Việt Yênđề thi chọn học sinh giỏi cấp huyệnnăm học 2007 – 2008Môn thi: Tiếng anh 8Thời gian làm bài: 120 phút điểm Bằng số: bài thi Bằng chữ:.....................

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG cap huyen Tieng Anh 8

Đọc:7Ngày tạo:19/07/2013Download:0

phòng gD&§T Việt Yªn®Ò thi chọn học sinh giỏi cấp huyÖnn¨m học 2007 – 2008Môn thi: Tiếng anh 8Thời gian làm bài: 120 phót điểm Bằng số: bài thi Bằng chữ:.....................

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG tieng Anh 8 cap huyen

Đọc:6Ngày tạo:19/07/2013Download:0

UBND HUYỆN CAO LÃNHPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO_____Đề chính thức______Kỳ thi Học sinh giỏi cấp huyện năm học 2006 - 2007Môn: Tiếng Anh lớp 8Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên: . .

Thêm vào bộ sưu tập

de hsg anh 7 cap huyen

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Năm học 200….-200….

Thêm vào bộ sưu tập

DE VA DAP AN TIENG ANH HSG CAP HUYEN 20102011

Đọc:73Ngày tạo:18/04/2013Download:1

DE VA DAP AN TIENG ANH HSG CAP HUYEN 20102011

Thêm vào bộ sưu tập

de thi HSG 7 Cap huyen

Đọc:68Ngày tạo:18/04/2013Download:0

de thi HSG 7 Cap huyen

Thêm vào bộ sưu tập

de thi HSG 7 cap Huyen

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Thị xã vĩnh yênPhòng gd&đt-----------( ------------đề thi học sinh giỏi lớp 7năm học 2002-2003Môn : Toán( Thời gian làm bài 90 phút)Câu 1: Cho các đa thức : Tính số trị của đa thức A-B với Câu 2:

Thêm vào bộ sưu tập

de thi HSG 7 Cap huyen

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHòNG GIáO DụC NGHĩA ĐàNĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH MũI NHọNNăm học 2010-2011 - MÔN: tiếng anh 7 Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)SECTION A: PHONETICS AND SPEAKINGI-Choose the word that h

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hsg dia 7 cap huyen

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN HUYỆN CHƯ SÊ LỚP 7 THCS NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Địa lí ĐỀ CHÍNH

Thêm vào bộ sưu tập

De_thi_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_tieng_anh_7_2010

Đọc:149Ngày tạo:18/04/2013Download:5

QUESTION I- Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ cùng hàng (10 điểm)1. a. great b. beautiful c. teacher d.means2. a. wet b. better c. test d. pretty3. a. horrible b. hour c

Thêm vào bộ sưu tập

De_thi_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_tieng_anh_7

Đọc:64Ngày tạo:18/04/2013Download:1

QUESTION I- Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ cùng hàng (10 điểm)1. a. great b. beautiful c. teacher d.means2. a. wet b. better c. test d. pretty3. a. horrible b. hour c

Thêm vào bộ sưu tập

De thi hoc sinh gioi tieng anh 6 cap huyen

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:4

Phòng GD&ĐTLục namTrường thcs yên sơnĐỀ ÔNTHI HỌC SINH GIỎINĂM HỌC 2010 – 2011MÔN THI: TIẾNG ANH - LỚP 6Thời gian làm bài: 120 phút –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thêm vào bộ sưu tập

de anh hsg7 cap huyen hay khung

Đọc:65Ngày tạo:18/04/2013Download:0

de anh hsg7 cap huyen hay khung

Thêm vào bộ sưu tập

de anh hsg7 cap huyen hay khung

Đọc:10Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phòng giáo dục và đào tạo bình giangTrường T.H.C.S_____..-------(-------Họ và tên:________.Đề thi chọn học sinh giỏiMôn: Tiếng anh- lớp 7Năm học: 2006-2007 Thời gian làm bài: 120 phút(-----------

Thêm vào bộ sưu tập
1