Tìm Kiếm:

tư tưởng lấy dân làm gốc của đảng ta trong sự nghiệp đổi mới từ nhận thức đến thực tiễn

Sự vận dụng tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc của đảng ta trong công cuộc đổi mới hiện nay

Đọc:356Ngày tạo:11/08/2012Download:3

a. mở đầumột trong những vấn đề quan trọng quyết định đến vận mệnh của dân tộc - đó là tư duy nhận thức của đảng. trong quá trình lãnh đạo cách mạng, hoạt động nhận thức (tư duy) của đảng có vai trò,

Thêm vào bộ sưu tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, sự vận dụng của Đảng ta về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới

Đọc:11312Ngày tạo:04/03/2012Download:17

lời mở đầu ! chủ tịch hồ chí minh, người ta gọi bác là vị cha già dân téc, người anh hùng giải phóng dân téc, danh nhân văn hoá thế giới. người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phón

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu tư tưởng "lấy dân làm gốc" của Hồ Chí Minh

Đọc:222Ngày tạo:13/08/2012Download:4

a. phần mở đầu trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nhân dân luôn giữ một vị trí hết sức quan trọng. từ khi đất nước được hình thành, nhân dân là những người đặt

Thêm vào bộ sưu tập

Một số đề xuất rút ra từ đổi mới nhận thức về vai trò của dân” trong cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

Đọc:216Ngày tạo:11/08/2012Download:0

[font=&quot][font=&quot] [font=&quot][font=&quot]trong điều kiện cụ thể ở nước ta hiện nay, khi đề cập tới quan điểm cơ bản về “dân”, căn cứ lý luận quan trọng nhất, trực tiếp nhất là tư tưởng hồ chí

Thêm vào bộ sưu tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của nhà nước và sự vận dụng trong đổi mới tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân (từ thực tiễn tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân ở Nghệ An)

Đọc:1137Ngày tạo:17/04/2012Download:0

mở đầu 1. lý do chọn đề tài sù ra đời và phát triển của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nói chung và hđnd nói riêng gắn liền với tên tuổi của chủ tịch hồ chí minh. trong cuộc đời hoạt động

Thêm vào bộ sưu tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của nhà nước và sự vận dụng trong đổi mới tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân (từ thực tiễn tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân ở Nghệ An)

Đọc:331Ngày tạo:17/04/2012Download:0

mở đầu 1. lý do chọn đề tài sù ra đời và phát triển của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nói chung và hđnd nói riêng gắn liền với tên tuổi của chủ tịch hồ chí minh. trong cuộc đời hoạt động

Thêm vào bộ sưu tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của nhà nước và sự vận dụng trong đổi mới tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân (từ thực tiễn tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân ở Nghệ An

Đọc:323Ngày tạo:29/10/2012Download:0

mở đầu 1. lý do chọn đề tài sù ra đời và phát triển của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nói chung và hđnd nói riêng gắn liền với tên tuổi của chủ tịch hồ chí minh. trong cuộc đời hoạt động

Thêm vào bộ sưu tập

Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội nước ta từ đổi mới đến nay

Đọc:3325Ngày tạo:29/01/2012Download:7

phần mở đầu từ khi xuất hiện con người trên hành tinh này, đến ngày nay đã trải qua 5 phương thức sản xuất: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội.

Thêm vào bộ sưu tập

Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội nước ta từ đổi mới đến nay

Đọc:1880Ngày tạo:04/03/2012Download:2

phần mở đầu từ khi xuất hiện con người trên hành tinh này, đến ngày nay đã trải qua 5 phương thức sản xuất: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội.

Thêm vào bộ sưu tập

Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội nước ta từ đổi mới đến nay

Đọc:594Ngày tạo:29/01/2012Download:1

phần mở đầu từ khi xuất hiện con người trên hành tinh này đến ngày nay đã trải qua 5 phương thức sản xuất tồn tại trong 5 chế độ xã hội: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến tập quyền, tư

Thêm vào bộ sưu tập

Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội nước ta từ đổi mới đến nay

Đọc:526Ngày tạo:28/02/2012Download:0

phần mở đầu từ khi xuất hiện con người trên hành tinh này đến ngày nay đã trải qua 5 phương thức sản xuất tồn tại trong 5 chế độ xã hội: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến tập quyền, tư

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn của anh chị

Đọc:376Ngày tạo:05/03/2012Download:1

mở đầu trong đời sống hàng ngày, đằng sau các hiện tượng muôn hình muôn vẻ, con người dần dần nhận thức được tính trật tù và mối liên hệ có tính lặp lại của các hiện tượng, từ đó hình thành nên khái n

Thêm vào bộ sưu tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và vận dụng của Đảng ta trong thực hiện chính sách dân tộc hiện nay (Từ 1986- 2006)

Đọc:28Ngày tạo:10/12/2013Download:0

Kế thứa và phát huy truyền thống của dân tộc, từ khi ra đời và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam luôn đề cao chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn của cách m

Thêm vào bộ sưu tập

vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm .Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn.

Đọc:195Ngày tạo:26/10/2012Download:0

lời mở đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luậ

Thêm vào bộ sưu tập

Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên

Đọc:177Ngày tạo:17/04/2012Download:0

lời mở đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luậ

Thêm vào bộ sưu tập

Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết họ

Đọc:90Ngày tạo:13/08/2012Download:1

lời nói đầu 1 giới thiệu đề tài 2 chương i:một số khái niệm liên quan đến cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu 5 i. thực tiễn 5 ii. thực tiễn có vai trò quan trọng đối với quá trình nhận thức 6 iii.

Thêm vào bộ sưu tập

Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học...

Đọc:72Ngày tạo:13/08/2012Download:0

mục lục lời nói đầu 1 giới thiệu đề tài 2 chương i:một số khái niệm liên quan đến cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu 5 i. thực tiễn 5 ii. thực tiễn có vai trò quan trọng đối với quá trình nhận thứ

Thêm vào bộ sưu tập

Vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm: Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn

Đọc:70Ngày tạo:02/08/2013Download:0

tiểu luận triết học - Vì Ngọc Khoa 1 lời mở đầu Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị tr-êng, có sự quản lý của Nhà n-

Thêm vào bộ sưu tập

Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên

Đọc:0Ngày tạo:15/04/2014Download:0

Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luận nhận thứ

Thêm vào bộ sưu tập

những cơ sở cho việc đổi mới tư duy trong chính sách đối ngoại của đảng ta từ năm 1986 đến nay

Đọc:1770Ngày tạo:05/03/2012Download:6

học viện quan hệ quốc tế khoa chính trị quốc tế và ngoại giao việt nam bộ môn chính sách đối ngoại ________________ tiểu luận đề tài những cơ sở cho việc đổi mới tư duy trong chính sách đối ngoại của

Thêm vào bộ sưu tập
1